CAM2038 kronisk smärta

CAM2038 är en subkutan injektionsdepå av buprenorfin för enkel och säker läkemedelsadministration med hjälp av en förfylld spruta. Förutom behandling av opiatberoende, utvecklas CAM2038 vecko- och månadsprodukter också för behandling av kronisk smärta, initialt för patienter behandlade med opiater, men produktvarianter för patienter som inte tidigare behandlats med opiater är också framtagna.

CAM2038 ger snabbt påslag, dosproportionell, långvarig exponering, utan samma risk för överdos och andningsdepression som associeras med fulla mu-agonister som morfin, oxykodon, fentanyl med flera. Produktens profil överensstämmer väl med målprofilen för läkemedel för kronisk smärta och svarar mot ett tydligt medicinskt behov av att kombinera effektiv smärtlindning med reducerad risk för missbruk och förbättrad säkerhet. Det subkutana administreringssättet ökar följsamhet och minskar risk för felanvändning, även i jämförelse med transdermala opiatformuleringar, vilket indikerar att CAM2038 kan vara särskilt väl lämpat för patienter med kronisk smärta och missbrukshistorik.

CAM2038 nyckelegenskaper

  • Reducerat antal doseringstillfällen
  • Minskad risk för felaktig användning, spridning och illegal handel
  • Ökad behandlingsföljsamhet