OM CAMURUS

Formulerar bättre behandlingar


Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande. Camurus aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

 

OM CAMURUS

Formulerar bättre behandlingar


Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opiatberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande. Camurus aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

VD–ORD

Första långtidsbehandlingen mot opioidberoende i EU

VD–ORD

Fas 3-långtidsstudie bekräftar säkerhet och kontinuerlig behandlingseffekt


2018 blev ett genombrottsår för Camurus. Buvidal® godkändes som första långtidsverkande depåläkemedel mot opioidberoende i Europa och Australien och nu är lanseringen i full gång. Med distribution och försäljning på plats kunde de första patienterna få behandling redan i mitten av januari. Den feedback som vi hittills hunnit få har varit mycket positiv, vilket lovar gott inför fortsatta lanseringar. Glädjande var också de positiva resultaten från fas 3-studien av CAM2038 mot kronisk smärta.


I november meddelade vi att Europeiska kommissionen och den australiensiska läkemedelsmyndigheten utfärdat godkännande av Buvidal, som första långtidsverkande läkemedel, för behandling av opioidberoende i EU och Australien.

Att ta en ny läkemedelskandidat från forskning och utveckling hela vägen genom kliniska prövningar till färdig produkt är ett utmanande tvärfunktionellt arbete och en monumental milstolpe i Camurus historia. Vi är givetvis oerhört stolta över att stå bakom Buvidal – ett innovativt läkemedel med potential att transformera behandlingen av opioidberoende för patienter och genom att förbättra behandlingsresultat och livskvalitet för patienter och minska bördan och riskerna kopplade till daglig medicinering.

Godkännandet av Buvidal är en avgörande milstolpe för Camurus och en viktig validering av vår unika FluidCrystal® teknologi.

Innovationsdrivet kommersiellt läkemedelsbolag
Vi har under det gångna året fortsatt omvandlingen av Camurus från forskningsinriktat utvecklingsbolag till innovationsdrivet kommersiellt läkemedelsbolag och vuxit rejält på marknads- och försäljningssidan. Camurus har idag hundra anställda och ett tjugotal heltidskonsulter spridda mellan våra huvudkontor i Lund och försäljningskontor i Cambridge, Mannheim, Paris och Sydney. Omkring hälften av styrkan är engagerade försäljning och marknadsföring av Buvidal i EU och Australien, och stöttade av bolagets centrala funktioner inom forskning och utveckling, tillverkning och distribution, samt HR och finans. Vår gemensamma målsättning är att göra Buvidal tillgängligt för personer med opioidberoende. Uppskattningsvis 1,5 miljoner personer i Europa och Australien anses vara högriskanvändare av heroin och opioider. Baserat på våra interna analyser och estimat är ungefär 740 000 lämpade för behandling med långtidsverkande buprenorfin, och vi uppskattar att minst 100 000 av dessa kan stå på behandling med Buvidal på fem års sikt.

Genom att erbjuda flexibel vecko- eller månadsdosering kan Buvidal underlätta för patienter att följa sin behandling utan krav på frekventa, ofta dagliga, vårdbesök; som kan vara både betungande och stigmatiserande för människor som försöker bygga upp sina liv och sköta arbete och familj. Buvidal kan också minska behovet av resurskrävande sjukhusvård och förhindra läkemedelsspridning eller oavsiktlig exponering mot minderåriga.

Buvidal lanserad i Finland, Sverige och Storbritannien
I januari påbörjades den europeiska lanseringen av Buvidal, med Finland, Sverige och Storbritannien som första marknader. Den feedback vi hittills hunnit få från förskrivande läkare och de först behandlade patienterna har varit mycket positiv, vilket lovar gott inför den fortsatta introduktionen av detta nya innovativa läkemedel.

Utöver lanseringsarbetet, pågår arbetet med att stärka den omfattande kliniska evidensbasen för Buvidal. Under kvartalet påbörjades rekryteringen i en studie av Buvidal för behandling av patienter inom fångvården i Australien. Studien, som utförs på sju fängelser i New South Wales, utvärderar behandling och resursanvändning med Buvidal jämfört med metadon. Vi har också en stor studie igång som jämför patienttillfredsställelse och livskvalitet vid behandling med Buvidal jämfört med standardbehandling med sublingualt buprenorfin.

Efter positiva fas 3-resultat för Buvidal (CAM2038) inom kronisk ländryggssmärta under tredje kvartalet, fortsatte arbetet med slutförande av en långtidssäkerhetsstudie. Resultat från denna väntas under andra kvartalet 2019. Därefter följer diskussioner med regulatoriska myndigheter avseende ansökningar om marknadsgodkännande av Buvidal för en ny indikation – kronisk smärta.

Tentativt godkännande för Brixadi™ i USA
I USA fick Braeburn den 21 december 2018 ett tentativt godkännande av Brixadi (CAM2038 i USA). Det innebar att produkten uppfyllt alla regulatoriska krav för godkännande i USA, men att ett fullt marknadsgodkännande av månadsprodukten blockeras till november 2020 av en produktexklusivitet med en oväntad omfattning. Det överraskande beslutet togs av FDA i samband med det tentativa godkännandet av Brixadi. Givet den pågående opioidkrisen och det enorma medicinska behovet i USA, är det högst angeläget att Brixadi får marknadstillstånd så snart som möjligt så att patienter kan få tillgång till ett nytt behandlingsalternativ som fyller viktiga medicinska behov. Braeburn arbetar på flera fronter för att göra detta möjligt.

Fullt garanterad företrädesemission
Ur ett finansiellt perspektiv har det tentativa godkännandet av Brixadi inneburit en försening av den milstolpesbetalning om 35 miljoner USD som väntades efter godkännandet av Brixadi i USA.

Därför har Camurus styrelse beslutat att, förutsatt godkännande vid en extra bolagstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta lanseringen av Buvidal i EU och Australien, registreringsstudier för långtidsverkande oktreotid, CAM2029, för akromegali och neuroendokrina tumörer, samt andra prioriterade program som CAM2043 för behandling av pulmonell arteriell hypertension.

Nyemissionen är fullt garanterad av nuvarande ägare och externa garanter. Vi är givetvis mycket tacksamma för våra aktieägares betydande support och deltagande. ¨

Vi ser mot fram emot ett produktivt och framgångsrikt 2019 med fortsatt lansering av Buvidal och utveckling av våra innovativa läkemedelskandidater.

Fredrik Tiberg
Vd och koncernchef

Vårt första kvartal var intensivt och produktivt, med fem pågående kliniska studier samt flera under uppstart. I slutet av mars slutfördes långtidsbehandlingen av de sista patienterna i den globala fas 3-säkerhetsstudien av våra vecko- och månadsdepåer av buprenorfin (CAM2038) mot opiatberoende. Top-line fas 3-resultat bekräftar att CAM2038 tolereras väl och ger kontinuerlig behandlingseffekt. Efter positiva förberedande möten med FDA och EMA, färdigställer vi nu ansökningar om marknadsgodkännande för CAM2038 mot opiatberoende i USA och Europa.


Under perioden slutfördes den globala fas 3-säkerhetsstudien för våra vecko- och månadsdepåer av buprenorfin mot opiatberoende tillsammans med vår amerikanska partner Braeburn Pharmaceuticals. Studien, som inkluderade 228 patienter i Europa, USA och Australien, visade att produkterna tolererades väl och gav en kontinuerlig behandlingseffekt över den 48 veckor långa studieperioden. TOPLINE RESULTAT.

Efter att ha genomfört förberedande möten med såväl europeiska som amerikanska läkemedelsmyndigheter (EMA och FDA) pågår nu färdigställande av ansökningar om marknadsgodkännande för inlämning kring halvårsskiftet. Vi har också kommit långt i förberedelser av den planerade kommersiella produktlanseringen på den europeiska marknaden under 2018 och har fortsatt att stärka organisationen med bland annat market access- och regionala marknadsfunktioner. Den övergripande målsättningen är att så snabbt som möjligt erbjuda patienter med opiatberoende tillgång till ett nytt behandlingsalternativ med potential att väsentligt förbättra deras behandlingsresultat och livskvalitet. Arbete pågår också för att kunna utöka indikationsområdet för CAM2038 till behandling av kronisk smärta. Fas 3-studien i patienter med smärta i ländryggen fortskrider och planeras att avslutas innan årsskiftet. Under perioden hade vi tillsammans med Braeburn Pharmaceuticals ett möte med FDA kring produktregistrering i USA för denna indikation. Det medicinska behovet av nya och säkrare behandlingsalternativ för kronisk smärta är stort, inte minst på grund av de ökande problemen med spridning, missbruk, beroende och överdoser som följt i kölvattnet av förskrivningen av opiatbaserade smärtläkemedel. Vi tror att CAM2038 har potential att ersätta nuvarande daglig medicinering med opiater för patienter som t.ex. står på höga doser med risk för beroendeutveckling, samt ge en effektiv dygnet-runt smärtlindring.

I Novartis-samarbetet kring vår långtidsverkande oktreotid (CAM2029) för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer har GMP-tillverkning av studieläkemedlen utförts under perioden inför start av Novartis fas 3 studier senare under året. Resultat från vår tidigare fas 2-studie av CAM2029 presenterades vid två vetenskapliga konferenser (ENETS 2017 i Barcelona och ENDO 2017 i Orlando). I den tidiga utvecklingssportföljen, pågår för närvarande en klinisk fas 1-studie av CAM2047, som utvecklas för profylax mot illamående i samband med kemoterapi vid cancer, samt av CAM2048 och CAM2058 för behandling av smärta och illamående. Resultat från dessa studier beräknas annonseras under tredje kvartalet av 2017. Vi arbetar också med förberedelser inför planerad start av kliniska studier av en långtidsverkande trepostinildepå, CAM2043, under fjärde kvartalet 2017. Målsättningen är att ta fram en förbättrad behandling för patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH), en sällsynt och allvarlig hjärt-lungsjukdom.

Camurus är i en positiv och expansiv fas med goda möjligheter för långsiktig tillväxt och värdeskapande. Det speglas av ett ökande intresse från internationella läkemedelsföretag och investerare, vilket bland annat var tydligt vid våra presentationer på J.P. Morgan och Cowen and Co. Annual Health Care-konferenser tidigare under året. Framstegen i våra läkemedelsprojekt har fortsatt och parallellt bygger vi vår framtida marknadsföringsorganisation. För att stödja verksamheten har vi under kvartalet förstärkt vår ledning och organisation med nya funktioner och expertis. Urban Paulsson, med bred internationell expertis inom läkemedelsindustrin, utsågs nyligen till chefsjurist med särskilt ansvar för bolagsutveckling och Cecilia Callmer, tidigare verksam på bl.a. Novo Nordisk och Ferring Pharmaceuticals, har tillträtt som ansvarig för HR.

Efter en bra start på året, med nya positiva fas 3-resultat, inleds nu registreringfasen för CAM2038. Parallellt arbetar vi med att avancera övriga projekt och ser fram emot flera positiva händelser under året.

Fredrik Tiberg
Vd och koncernchef

Ledningsgrupp


Styrelse


Uppförandekod


 

Karriär


På Camurus värdesätter vi mångfald, jämlikhet och ansvarstagande. Vi är en dynamisk organisation med en uttalad gemensam målsättning att växa och en kultur som präglas av innovation och samarbete. Vår verksamhet drivs från huvudkontoret i Lund, som har moderna och ändamålsenliga laboratorier och kontorslokaler.

Camurus är ett kunskapsbaserat företag där medarbetarnas kunskap, kreativitet och kompetens är en nyckel till framgång. Passion, kunskap och kreativitet är viktiga egenskaper för att vi skall nå vårt mål att erbjuda patienter och samhälle nya förbättrade behandlingar av svåra och kroniska sjukdomstillstånd. Majoriteten av Camurus anställda arbetar i forskning och utveckling och ett flertal är disputerade forskare. Verksamhets- och kompetensutveckling sker genom ett aktivt kunskapsutbyte i internationella nätverk och samarbeten med akademiska institutioner och industriella partners. Det gör Camurus till en dynamisk och spännande arbetsplats, med ledande expertis på flera forskningsområden.

Camurus verksamhet växer succesivt och vi har återkommande behov av att rekrytera medarbetare med olika kompetenser. Vilka kompetenser vi behöver beror på vilken del av verksamheten som expanderar. För närvarande tar vi inte emot spontanansökningar.

När vi har lediga tjänster publiceras de här.

  • 2018-12-10 Corporate Communication Associate
  • 2019-02-08 Senior Accountant
  • 2019-02-28 HR Specialist
  • 2019-03-06 Administrative Assistant

Camurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Sölvegatan 41 A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email-adresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com