hållbarhet

Medarbetare och samarbeten

En inkluderande, engagerande och högpresterande arbetsplats

Camurus ambition är att vara en organisation som tar väl hand om sina anställda samt uppmuntrar och stärker individuell utveckling. 

Vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats som genomsyras av företagets värderingar – innovation, kvalitet, passion, samarbete och ägarskap, där företagets entreprenörskap, kreativitet och ledarskapskompetens är viktiga faktorer för att säkerställa långsiktig framgång.

Väsentliga aspekter

Arbetsvillkor och individuell utveckling

Camurus arbetar för att erbjuda en dynamisk, inspirerande och inkluderande arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att växa och utveckla sin kompetens och sina förmågor. Brister och framsteg identifieras och mäts genom regelbundna medarbetarundersökningar, och vi uppmuntrar individuella utvecklingsplaner för alla anställda.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Camurus vägledande principer inkluderar mångfald, jämlikhet och inkludering med nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppföljning och utveckling av arbetsmiljön utgör en naturlig del av företagets hela verksamhet.  Insatser utvärderas kontinuerligt för att förbättra löpande hantering inom hälsa och säkerhet.

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan

Camurus strävan efter att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt inkluderar utvärdering av tredje part i fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet. Alla som arbetar för Camurus räkning måste behandlas med respekt, med säkrade mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och en hälsosam arbetsmiljö.

Hållbarhetsmål 2026

 • Frisknärvaro över 97 %
 • Könsfördelning på styrelse och ledningsnivå skall reflektera företaget som helhet (±20%)
 • Uppföljning av samtliga leverantörer i första ledet inom produktion och distribution avseende Camurus uppförandekod för leverantörer

Våra framsteg

 • 97,5%

  frisknärvaro*

 • 95%

  anser att Camurus har en öppen och vänskaplig företagskultur (jmf. 90% 2021)*

 • 55
  eNPS

  jämfört med 38 i eNPS 2021*

i slutet av december 2022, källa: årsredovisning 2022

Engagemangsindexet eNPS (employee net promoter score) mäter på en skala från -100 till +100 hur väl medarbetarna trivs, känner stolthet samt viljan att rekommendera arbetsplatsen till andra. 2022 års resultat visar att Camurus har ett högt eNPS-värde, med en ökning på 17 resultatenheter jämfört med 2021.

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde medarbetare och samarbeten se Camurus årsredovisning 2022

Referenser

 1. Procent av Camurus medarbetare som på en skala mellan 1-10 rankar 7 eller högre på följande påståendet, mätt i medarbetarundersökning.