TEKNOLOGIER

FluidCrystal® – mångsidig formuleringsteknologi

Camurus FluidCrystal®-teknologier baseras på endogena polära lipider som spontant bildar flytande kristallina nanostrukturer i en vattenmiljö, t.ex. på kroppsytor eller i kroppsvävnad. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.

TEKNOLOGIER

FluidCrystal® – mångsidig formuleringsteknologi

Camurus FluidCrystal®-teknologier baseras på endogena polära lipider som spontant bildar flytande kristallina nanostrukturer i en vattenmiljö, t.ex. på kroppsytor eller i kroppsvävnad. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.

FluidCrystal® injektionsdepå

Camurus FluidCrystal® injektionsdepå kan ge behandlingseffekt över lång tid – från dagar till månader – genom en enkel depåinjektion under huden. Det minskar bördan av daglig medicinering samtidigt som följsamheten till behandlingen kan förbättras. FluidCrystal® är kompatibel med såväl peptider som vanliga småmolekyler.

FluidCrystal® injektionsdepå består av en lipidbaserad vätska med löst aktiv substans som enkelt injiceras under huden med hjälp av en konventionell spruta med tunn nål. Vid kontakt med vätska i vävnaden omvandlas läkemedlet till en flytande kristallin gel som effektivt kapslar in den aktiva substansen. Läkemedelssubstansen frisätts sedan långsamt med kontrollerad hastighet under tiden som lipidmatrisen successivt bryts ner i vävnaden. Frisättningstiden kan styras från några dagar till veckor eller månader beroende på val av lipidsammansättning och andra faktorer. Genom systemets enkelhet och spontana självassociation till en funktionell struktur i kroppen, undviks komplicerade tillverkningssteg och tidsödande blandningsprocedurer innan dosering. Läkemedel baserade på FluidCrystal® injektionsdepå kan enkelt administreras av patienten själv eller av vårdpersonal, utan tidsödande och komplicerande blandningssteg. En långtidsverkande frisättning och behandlingseffekt minskar bördan av daglig medicinering för patienten och kan dessutom förbättra följsamheten och resultaten av behandlingen samt öka patientens livskvalitet.

Nyckelegenskaper

• Kontrollerad läkemedelsfrisättning över lång tid
• Ökad behandlingsföljsamhet
• Enkel dosering
• Liten injektionsvolym via tunn nål
• Anpassad till förfyllda sprutor och autoinjektorer
• Bra säkerhetsprofil
• Enkel och standardiserad tillverkningsprocess

video

FluidCrystal® bioadhesiv vätska

FluidCrystal® bioadhesiv vätska bildar en starkt bioadhesiv film på vävnadsytor efter dosering i vätskeform. Filmen fungerar som ett osynligt plåster som långsamt frisätter olika läkemedelssubstanser för behandling av lokala eller systemiska sjukdomstillstånd. Den fungerar också som skydd för irriterad och inflammerad vävnad. Formuleringen lämpar sig för förlängd lokal frisättning av aktiva substanser på slemhinnor i t.ex. mun, näsa, svalg, samt på huden.

Formuleringen appliceras som en lågviskös vätska på en vävnadsyta där den sprids och omvandlas till en tunn och starkt bioadhesiv flytande kristallin film efter absorption av små mängder vatten. FluidCrystal® bioadhesiv vätska kan doseras med pumpflaskor, engångspipetter, tuber, kapslar och andra förpackningar för vätskor.

Den kommersiellt tillgängliga produkten episil® baseras på FluidCrystal® bioadhesiv vätska.


Nyckelegenskaper

• Unik bioadhesion
• Skyddar känsliga vävnadsytor
• Lindrar lokal smärta
• Hög löslighetskapacitet för aktiva substanser
• Förlängd lokal frisättning av läkemedelssubstanser
• God lokal tolerans
• Enkel och standardiserad tillverkningsprocess

FluidCrystal® nanopartiklar

FluidCrystal® nanopartiklar kan lösa biotillgänglighetsproblem för vatten- och fettlösliga läkemedel eller för läkemedel som är känsliga för biologisk nedbrytning, t.ex. peptider och proteiner. FluidCrystal® nanopartiklar är oftast vattenbaserade och består av en stabil emulsion av nanopartiklar med en flytande kristallin struktur. Produkter baserade på teknologin administreras antingen parenteralt som injektioner eller på hud eller slemhinnor i spray eller vätskeform.

Nyckelegenskaper

• Förlängd systemisk läkemedelscirkulation (parenteral administrering)
• Förbättrat upptag över slemhinnor och hud (topikal administrering)
• Skydd av känsliga läkemedelssubstanser
• Hög löslighetskapacitet för aktiva substanser
• God systemisk och lokal tolerans i prekliniska och kliniska studier

 

Camurus AB Ideon Science Park. SE-223 70 Lund, Sweden. Visiting address Ideongatan 1A. 223 62 Lund, Sweden.
Phone: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email addresses General enquiries: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investor Relations ir@camurus.com