Hållbarhet

Ansvarsfullt
företagande

Hållbar affärsetik

Camurus strävar efter att tillsammans med leverantörer, vårdenheter, patienter och andra intressegrupper säkerställa en hög nivå av affärsetik. Vår ambition är att arbeta proaktivt för att förhindra korruption och konkurrensbegränsande beteende i hela Camurus värdekedja. Det inkluderar att säkerställa transparens i samarbeten och marknadsföring, utan att kompromissa med datakonfidentialitet och patientintegritet.

Väsentliga aspekter

Anti-korruption och konkurrenshämmande beteende

Camurus har nolltolerans mot all form av korruption, mutor eller konkurrenshämmande beteende. Detta tydliggörs i Camurus uppförandekod, uppförandekod för leverantörer samt i anti-korruptionspolicyn.

Försäljningsmetoder och produktmärkning

Camurus har riktlinjer på plats för att säkerställa transparent och etisk interaktion med vårdpersonal och organisationer, samt korrekt, balanserad och objektiv produktmarknadsföring.

Transparens, datasekretess och personlig integritet

Camurus dataskyddspolicy beskriver hur företaget arbetar för efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Policyn inkluderar all hantering av personliga data inom företagets verksamhet.

Hållbarhetsmål 2026

 • Årligen utbilda samtliga Camurus anställda och konsulter i företagets uppförandekod med specifikt relaterade ämnen, såsom antikorruption och dataskydd
 • Säkerställa en öppen kultur där anställda känner trygghet med att påtala misstänkta tjänstefel, inklusive korruption, samt ett robust ramverk (inkl. monitorering och/eller revision)
 • Redovisa värdeöverföringar till intressenter inom hälso- och sjukvården, i enlighet med branschkodernas åtaganden eller på frivillig basis, se transparensrapportering

Våra framsteg

 • 94%

  av medarbetarna tränades i anti-korruption under 2022*

 • 2,3
  MSEK

  bidrag till hälso- och sjukvården (exempelvis forskningsprojekt)2*

 • Korruption
  0 fall

  rapporterade under 2022*

i slutet av december 2022, källa: årsredovisning 2022

Visselblåsning

Camurus har en digital visselblåsarplattform som tillhandahåller en lättillgänglig, säker och tillförlitlig mekanism för anställda och tredje part att rapportera misstänkta missförhållanden som involverar Camurus.

Rapportera missförhållanden

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde ansvarsfullt företagande se Camurus årsredovisning 2022

Referenser

 1. Mäts genom medarbetarenkät.
 2. Inkluderar bidrag/donationer till hälso- och sjukvårdsorganisationer (tex. sjukvård, medicinsk eller vetenskaplig förening eller sammanslutning, sjukhus, klinik, stiftelse, universitet eller annan läroanstalt), eller liknande (t.ex. forskningsinstitutioner inom medicinområdet).