Hållbarhet

Ansvarsfullt
företagande

Hållbar affärsetik

Camurus strävar efter att tillsammans med leverantörer, vårdenheter, patienter och andra intressegrupper säkerställa en hög nivå av affärsetik. Vår ambition är att arbeta proaktivt för att förhindra korruption och konkurrensbegränsande beteende i hela Camurus värdekedja. Det inkluderar att säkerställa transparens i samarbeten och marknadsföring, utan att kompromissa med datakonfidentialitet och patientintegritet.

Väsentliga aspekter

Anti-korruption och konkurrenshämmande beteende (inkl. transparens)

Camurus har nolltolerans mot all form av korruption, mutor eller konkurrenshämmande beteende. Detta tydliggörs i Camurus uppförandekod, uppförandekod för leverantörer samt i anti-korruptionspolicyn. Vidare redovisar Camurus värdeöverföringar till hälso-och sjukvården och/eller patientorganisationer, se transparensrapportering

Hållbarhet i leverantörskedjorna

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt, vilket inkluderar utvärdering av tredje part för att minimera hållbarhetsrisker, såsom brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet, korruption eller miljöförstöring i distributionskedjan. Alla som arbetar för Camurus räkning måste behandlas med respekt, med säkrade mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och en hälsosam arbetsmiljö.

Ansvarsfull marknadsföring av produkter

Camurus har riktlinjer på plats för att säkerställa transparent och etisk interaktion med vårdpersonal och organisationer, samt korrekt, balanserad och objektiv produktmarknadsföring.

Hållbarhetsmål 2026

 • Årlig utbildning av samtliga Camurus anställda och konsulter i företagets uppförandekod
  och relaterade ämnen, såsom antikorruption och dataskydd 
 • Säkerställa en öppen kultur där anställda känner trygghet med att påtala misstänkta tjänstefel,
  inklusive korruption, samt ett robust ramverk för att monitorera och åtgärda eventuella problem
 • Redovisa värdeöverföringar till hälso-och sjukvården enligt för Camurus gällande industrikod samt på frivillig basis , se transparensrapportering
 • Följ upp samtliga leverantörer i första ledet inom forskning och utveckling, produktion och distribution avseende efterlevnaden av Camurus uppförandekod för leverantörer

Våra framsteg

 • 99,5%

  av medarbetarna tränades i Camurus uppförandekodkod*

 • 98%

  av medarbetarna tränades i dataskyddspolicy (GDPR)*

i slutet av december 2023, källa: årsredovisning 2023

Transparens

Camurus redovisar bidrag och donationer som Camurus AB beviljat sedan januari 2022, inklusive ansökningar om bidrag och donationer som har mottagits av dotterbolag samt Investigator Sponsored Studies (ISS). Vi redovisar även värdeöverföringar till vårdpersonal och vårdorganisationer i enlighet med gällande lagar.  

Se transparensrapportering

Visselblåsning

Camurus har en digital visselblåsarplattform som tillhandahåller en lättillgänglig, säker och tillförlitlig mekanism för anställda och tredje part att rapportera misstänkta missförhållanden som involverar Camurus.

Rapportera missförhållanden

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde ansvarsfullt företagande se Camurus årsredovisning 2023