ValberedningCamurus valberedning och dess uppdrag

Camurus valberedning och dess uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande samt revisorer. Därutöver ska valberedningens uppdrag innefatta att föreslå arvode till styrelsens ledamöter, till ledamöter i styrelsens utskott samt till revisorerna.

Vid årsstämman den 3 maj 2016 fattades beslut om följande instruktion för valberedningen i Camurus, vilken ska gälla tills vidare.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman, kontakta de tre röstmässigt största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter det datum då valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: 

 • val av ordförande på stämman, 
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
 • eventuell ersättning för utskottsarbete, 
 • val av revisor och ersättning till denne samt, i förekommande fall,
  nya principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen utsågs den 14 oktober 2022 och består fram till dess att en ny valberedning utses av följande personer:

 • Per Sandberg (Sandberg Development AB)
 • Arne Lööw (Fjärde AP-fonden)
 • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
 • Per Olof Wallström (styrelsens ordförande)