utvecklingsportfölj

Diversifierad utvecklingsportfölj med stor potential

Välbalanserad mix av egen utveckling och partnerskap

Camurus utvecklingsportfölj består av forskningsprogram från tidig utvecklingsfas till avslutade fas 3-studier. Produktkandidaterna är designade att adressera viktiga medicinska behov med potential att göra betydande skillnad för patienter. Nya produktkandidater baseras på vår patenterade FluidCrystal® -teknologi och utvecklas i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.

CAM2029

Akromegali, GEP-NET och PLD

CAM2029 Långtidsverkande depå av oktreotid med möjlig självadministrering

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av oktreotid, under utveckling för behandling av tre sällsynta sjukdomar: akromegali, gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET) och polycystisk leversjukdom (PLD).

Kliniska studier har visat att CAM2029 ger betydligt högre biotillgänglighet och exponering av oktreotid, med potential för förbättrad behandlingseffektivitet jämfört med nuvarande marknadsledande produkter. CAM2029 är designad att möjliggöra enkel självdosering med hjälp av en förfylld injektionspenna.

CAM2029 baseras på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi.

CAM2029 Akromegali fas 3-studier

Under 2019 initierades det kliniska fas-3 programmet för CAM2029, ACROINNOVA, bestående av två fas 3-studier som utvärderar behandlingseffekt och säkerhet av oktreotid SC depå (CAM2029) vid behandling av patienter med akromegali.

ACROINNOVA 1 är en 24-veckors, randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebo-kontrollerad fas 3-studie av effekt och säkerhet av CAM2029 i patienter som vid studiens start stod på en stabil dos av oktreotid LAR eller lanreotid ATG. ACROINNOVA 1 inkluderar 72 patienter, som randomiserades till månadsvis behandling med antingen CAM2029 eller placebo under en 24-veckor lång behandlingsfas. Övergripande postitiva studieresultat för effekt och säkerhet meddelades i juni 2023, se pressmeddelande

Clinicaltrials.gov

ACROINNOVA 2 är en fas 3-långtids- och extensionsstudie av CAM2029 i patienter med akromegali. Studien är en 52-veckors öppen, enarms- och multicenterstudie som inkluderar 135 patienter, både nyrekryterade patienter och patienter som överförts från ACROINNOVA 1. Positiva interimsresultat för säkerhet och behandlingseffekt meddelades i juli 2023, se pressmeddelande

Clinicaltrials.gov

Camurus har beviljats särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i EU för CAM2029 för behandling av akromegali.

CAM2029 GEP-NET fas 3-studie

Under 2021 påbörjade Camurus en fas 3-studie, SORENTO (Subcutaneous Octreotide Randomized Efficacy in Neuroendocrine TumOrs) i patienter med neuroendokrina tumörer lokaliserade i magtarmkanalen eller pankreas (GEP-NET)

SORENTO är en randomiserad, multi-center, öppen, aktiv-kontrollerad fas 3-studie som inkluderar över 300 studiedeltagare. Studien syftar till att utvärdera effekt och säkerhet med långverkande oktreotid subkutan depå (CAM2029) jämfört med oktreotid LAR eller lanreotid ATG i patienter med metastaserad och/eller icke-resekabel GEP-NET. Studiens primära mål är att visa på en överlägsen behandling med CAM2029 jämfört med nuvarande standardbehandlingar. Det primära effektmåttet är progressionsfri överlevnad (PFS), bedömt av en blindad oberoende granskningskommitté (BIRC).

Clinicaltrials.gov

CAM2029 Polycystisk leversjukdom fas 2/3-studie

Under 2022 påbörjade Camurus en fas 2/3-studie POSITANO (POlycystic liver Safety and effIcacy TriAl with subcutaNeous Octreotide) för behandling av patienter med polycystisk leversjukdom (PLD). Studien är en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbelblind, multicenter studie för att utvärdera effekt och säkerhet med CAM2029 i patienter med symptomatisk PLD.

Det finns för närvarande inga godkända farmakologiska behandlingar av PLD, men växande vetenskapliga data visar på att somatostatinanaloger, som till exempel oktreotid, är effektiva för att minska tillväxten av cystor med potential att minska levervolymen och sjukdomsfrisättning.1,2

Camurus har beviljats särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom (PLD).

Clinicaltrials.gov

Referenser
1. Abu-Wasel, B., et al., Pathophysiology, epidemiology, classification and treatment options for polycystic liver diseases. World J   Gastroenterol, 2013. 19(35): p. 5775-86.
2. Perugorria, M.J., et al., Polycystic liver diseases: advanced insights into the molecular mechanisms. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2014. 11(12): p. 750-61.

CAM2038

Kronisk smärta

CAM2038 Långtidsverkande depå av buprenorfin utväderas för behandling av kronisk smärta

CAM2038 är en långtidsverkande subkutan depå av buprenorfin som utvecklas för behandling av kronisk smärta. Produktkandidaten baseras på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi och utvecklas för vecko- och månadsvis självadministration.

CAM2038 har utvärderats i en fas 2-studie i patienter med kronisk ickecancerrelaterad smärta och  opioidberoende, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-effektstudie med 12 veckors behandling i patienter som tidigare behandlats med opioider för kronisk ländryggsmärta, samt en 12-månaders fas 3-studie vilken utvärderade långtidseffekt och långtidssäkerhet och som även inkluderade patienter med andra kroniska tillstånd av smärta. 

CAM4072

Genetiska fetmasjukdomar

CAM4072 – Veckodepå av setmelanotid utvecklas för förbättrad behandlingsföljsamhet 

CAM4072, en subkutan veckodepå av  setmelanotid, utvecklas av Camurus licenspartner Rhythm Pharmaceuticals för behandling av flera sällsynta genetiskt betingade fetmasjukdomar. Målet är att kunna erbjuda patienter en enklare och bekvämare doseringsregim med möjlighet till förbättrad behandlingsföljsamhet. CAM4072 har studerats i en fas 1-studie och en fas 2-studie i personer med grav övervikt. Under 2023 slutförde Rhythm en fas 3-studie av CAM4072 i patienter med genetisk  fetmasjukdom, inklusive Bardet-Biedls (BBS) syndrom, som tidigare behandlats med dagligt doserad setmelanotid.

CAM2032

Prostatacancer

CAM2032 Långtidsverkande depå av leuprolid utväderas för behandling av prostatacancer

CAM2032 är en långtidsverkande produktkandidat med leuprolid för behandling av prostatacancer. Produktkandidaten baseras på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi och utvecklas för månadsvis självadministration.

CAM2032 har utvärderats i två avslutade fas 2-studier i patienter med prostatacancer. Den första studien, en först-i-människa, singeldos, dosökande, öppen fas 2-studie utvärderade farmakodynamik (serumtestosteronhämning), farmakokinetik och säkerhet av subkutana (buk och rumpa) injektioner av CAM2032. Den andra fas 2-studien var en öppen, aktiv-kontrollerad, randomiserad, parallellgruppstudie som utvärderade farmakokinetik, farmakodynamik, effekt och säkerhet av upprepade doser av CAM2032 jämfört med konkurrerande produkt.

Endometrios och tidig pubertet är exempel på möjliga tilläggsindikationer för CAM2032.

CAM2043

Raynauds fenomen och Pulmonell arteriell  hypertension

CAM2043 – Långtidsverkande depå av treprostinil utväderas för veckovis självadministrering

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering som utvecklas för behandling av pulmonell arteriell hypertension och Raynauds fenomen, sekundärt till systemisk skleros. Produktkandidaten baseras på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi och utvecklas för veckovis självadministration.

Produktkandidaten har utvärderats i en avslutad fas 1-studie som utvärderade farmakokinetik, säkerhet och tolerans av veckovisa subkutana injektioner av CAM2043 samt i en fas 2-studie för behandling av Raynauds fenomen sekundärt till systemisk skleros.

CAM2047

Cytostatika-inducerat illamående och  kräkningar (CINV)

CAM2047 – Långtidsverkande subkutan depå av granisetron utvärderas för behandling av CINV

CAM2047 utvecklas som en långtidsverkande subkutan depå av granisetron för behandling av både akut och fördröjd CINV, en biverkning vid cancerbehandling som drabbar ett stort antal  cancerpatienter varje år. CAM2047 har utvärderats i en fas 1-studie. 

CAM4071

Endokrina sjukdomar

CAM4071 – Långtidsverkande depå av pasireotid utvärderas för behandling av endokrina sjukdomar

CAM4071 är en långtidsverkande formulering av pasireotid, baserad på Camurus FluidCrystal®-teknologi. Pasireotid är för närvarande godkänt för behandling av Cushings syndrom och akromegali.

Produktkandidaten har framgångsrikt utvärderats i en öppen, aktivkontrollerad, doseskalerande fas 1-studie som undersökte farmakokinetik, farmakodynamik och säkerhet av CAM4071 i friska frivilliga studiedeltagare.