Hållbarhet

Miljö

Minimera vårt miljöavtryck

Camurus strävar efter att bedriva en hållbar verksamhet där miljö- och klimathänsyn integreras i företagets beslut. Tillsammans med leverantörer och andra intressentgrupper strävar företaget efter att minimera sin verksamhets- och produktrelaterade påverkan genom hela värdekedjan. Detta inkluderar utveckling av cirkulära lösningar och att minimera risk för incidenter med påverkan på miljön.

Väsentliga aspekter

Utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar

Camurus har som mål att minska företagets totala klimatavtryck. Bolagets största klimatpåverkan återfinns inom scope 3 och under 2023 fortsätter företaget arbetet med att kartlägga och rapportera utsläpp från scope 3 enligt GHG-protokollet.

Läkemedel i naturen

Camurus utvecklar långtidsverkande läkemedel, vilket möjliggör mindre total mängd aktiv substans för samma effekt och mindre resor till/från apotek eller klinik. Detta kan resultera i minskad miljöpåverkan genom hela värdekedjan, inklusive lägre utsläpp av aktiva ämnen i naturen.

Miljöpåverkan

Camurus strävar efter att minimera miljöpåverkan från sina produkter så långt som det är möjligt, relaterat till bland annat vattenkonsumtion, avfall, användning av kemikalier och energiflöden.

Hållbarhetsmål 2026

 • Reducera produktionsavfall med minst 20%1) från 2023 till slutet på 2026 
 • Öka andelen förpackningsmaterial från hållbara källor till minst 50%
 • Minska scope 12) och 23) utsläpp med 50% från 2023 till slutet på 2026
 • Minska utvalda scope 35,6) utsläpp med 20% från 2023 till slutet på 2026

Klimatpåverkan i värdekedjan

I syfte att minska Camurus totala klimatavtryck i egen verksamhet, produktion, leverantörsled och distribution har Camurus under 2022 påbörjat arbetet med att kartlägga och mäta sin klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol.4) För 2022, rapporterade Camurus data för scope 12) och 23) och delvis för scope 35). För närvarande pågår en miljökartläggning av Camurus hela värdekedja.

Våra framsteg

 • 162,4t
  CO2e

  scope 1-utsläpp: tjänstebilar och energianvändning för uppvärmning*

 • 8,9t
  CO2e

  scope 2-utsläpp: förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla*

 • 60,3t
  CO2e

  scope 3-utsläpp: bränsle- och energirelaterade utsläpp som inte är inkluderade i scope 1 och 2*

 • 85%

  andel förnybar energi av all energiförbrukning*

i slutet av december 2022, källa: årsredovisning 2022. Alla utsläpp rapporteras i CO2-ekvivalenter. 

Minimera läkemedel i naturen

Då biotillgängligheten (den del av den aktiva substansen som kroppen kan tillgodogöra sig), i Camurus långtidsverkande produkter på marknaden är högre än i produkter som administreras oralt, är mängden aktiv substans i Camurus produkter fem till sex gånger mindre än i dess produktföregångare.7 Detta innebär att mindre mängd aktiv substans behövs för samma effekt.  

Ett långtidsverkande läkemedel med en mindre mängd substans ger en minskad miljöpåverkan genom hela leverantörskedjan, då det bland annat leder till mindre utsläpp av aktiv substans i naturen.

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde miljö se Camurus årsredovisning 2022

Referenser 

 1. Normaliserat mot antalet produktenheter.
 2. Scope 1-utsläpp omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor.

 3. Scope 2-utsläpp omfattar indirekta utsläpp från generering av köpt energi.

 4. GHG-protokollet är ett globalt standardiserat ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser (GHG).

 5. Scope 3-utsläpp omfattar alla indirekta utsläpp (exklusive scope 2) som förekommer i företagets värdekedja, uppströms och nedströms.

 6. Målet omfattar köpta varor och tjänster, uppströms transport och distribution, affärsresor (kategori 1, 4 och 6 GHG-protokollet)

 7. Buvidal Prescribing Information, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/buvidal-epar-product-information_sv.pdf