Hållbarhet

Miljö

Minimera vårt miljöavtryck

Camurus strävar efter att bedriva en hållbar verksamhet där miljö- och klimathänsyn integreras i företagets beslut. Tillsammans med leverantörer och andra intressentgrupper strävar företaget efter att minimera sin verksamhets- och produktrelaterade påverkan genom hela värdekedjan. Detta inkluderar utveckling av cirkulära lösningar och att minimera risk för incidenter med påverkan på miljön.

Väsentliga aspekter

Klimatförändringar

Camurus största klimatpåverkan finns inom scope 3 (uppskattningsvis nära 80 procent), det vill säga de utsläpp som uppstår upp- och nedströms i värdekedjan. Vi arbetar aktivt med att minimera företagets utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan. Under 2023 påbörjades en miljökartläggning av värdekedjan för att kunna beräkna och minska företagets miljö- och klimatpåverkan, ett arbete som fortsätter under 2024.

Miljöpåverkan (inkl. läkemedel i miljön)

Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från våra produkter så långt som möjligt relaterat till bland annat vattenkonsumtion, avfall, användning av kemikalier och energiflöden. I detta arbete har vi på Camurus ett tätt samarbete med företagets kontraktstillverkare för att förebygga utsläpp av läkemedel till mark eller vatten.

Hållbarhetsmål

 • Reducera scope 1 och 2växthusgasutsläppen med minst 50%2 senast 2035 
 • Reducera utvalda scope 33 växthusgasutsläpp med minst 40%2 senast 2035 
 • Netto noll växthusgasutsläpp (scope 1, 2 och 3) senast 2045
 • Från och med 2024 och framåt ska minst 80% av den använda energin inom Camurus verksamhet komma från förnybara källor 
 • Övergången från bilar med förbränningsmotordrift till elbilar bör ske så snabbt som möjligt5: Från 2024 skall nya förmånsbilar vara elbilar; Övergång av tjänstebilar till elbilar i de nordiska länderna till 2030; Övergång av tjänstebilar till elbilar i andra europeiska länder senast 2035; Övergång av tjänstebilar till elbilar i alla andra länder till 2040.

Plan klimatneutralitet

Camurus mäter utsläpp och har åtagit sig att minska utsläppen i scope 1, 2 och 3.
Läs om Camurus handlingsplan för förnybar energi och omställning till klimatneutralitet

Klimatpåverkan i värdekedjan

I syfte att minska Camurus totala klimatavtryck i egen verksamhet, produktion, leverantörsled och distribution har Camurus påbörjat arbetet med att kartlägga och mäta sin klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol.4) För 2023, rapporterade Camurus data för scope 12) och 23) och delvis för scope 35). För närvarande pågår en miljökartläggning av Camurus hela värdekedja.

Våra framsteg

 • 95%

  andel förnybar energi av total energiförbrukning*

Totala scope 1- och 2-utsläpp per omsättning (MSEK)**
Totala scope 1- och 2-utsläpp per heltidsanställd**

*I slutet av december 2023, källa: årsredovisning 2023.
**Företagets omräkning juni 2024.
Alla utsläpp rapporteras i CO2-ekvivalenter. 

 2022 2023 
 Scope 1 tCO2162,4 158,91
 Scope 2 marknadsbaserat tCO211,32 17,43 
 Scope 2 platsbaserat tCO29,52 11,63 
 Scope 3 tCO260,3 385,64 

1. Minskade växthusgasutsläpp in scope 1  jämfört med 2022 tack vare en delvis övergång av tjänstebilsflottan från förbrännigsmotor till elmotor.
2. Camurus upptäckte ett fel i de använda emissionsfaktorerna för de marknadsbaserade och  platsbaserade beräkningarna av scope 2 växthusgasutsläppen för 2022. Därför räknade Camurus om 2022 års växthusgasutsläpp.
3. Ökade växthusgasutsläpp in scope 2 jämfört med 2022 eftersom emissionerna från eltjänstebilarna och utsläpp flera kontor inkluderades i koldioxidberäkningarna för 2023.
4. Rapporteringen av scope 3 växthusgasutsläpp utökades under 2023 jämfört med 2022 års  rapportering. 2023 år rapporteringen inkluderar utsläpp från följande kategorierna: nedströms transporter och distribution, köpta varor och tjänster och avfall som har uppstått i egen verksamhet. 

Reducera läkemedel i miljön

Camurus strävar efter att minimera miljöpåverkan från sina produkter så långt som möjligt och har ett tätt samarbete med företagets kontraktstillverkare av läkemedel för att förebygga utsläpp av läkemedel till mark eller vatten. Camurus läkemedel mot t. ex. opiodberoende kräver väsentligt lägre mängder aktiv substans än jämförbara preparat för daglig medicinering och bidrar till att förbättra behandlingsresultat och livskvaliteten för patienter med opiodberoende.

Kontraktstillverkaren har välutvecklade säkerhetsrutiner på plats för att förebygga utsläpp av läkemedel och då främst från aktiv substans till miljön. Allt processvatten hanteras som farligt avfall och skickas till destruktion enligt gällande lagstiftning, likaså kontaminerade kärl och skyddskläder.

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde miljö se Camurus årsredovisning 2023

Referenser 

 1. Scope 1-utsläpp omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Scope 2-utsläpp omfattar indirekta utsläpp från generering av köpt energi.
 2. Jämfört med 2023.
 3. Scope 3-utsläpp omfattar alla indirekta utsläpp (exkl. scope 2) som förekommer i företagets värdekedja, uppströms och nedströms.
 4. Resterande växthusgasutsläpp som inte kan reduceras kommer att klimatkompenseras 2045 och framöver.
 5. Där det är tekniskt genomförbart.