Styrdokument och guidelines

Som stöd och vägledning i det dagliga arbetet och i kontakter med patienter, vårdpersonal, leverantörer, medarbetare och andra intressenter finns ett antal styrdokument som berör samtliga anställda hos Camurus. Se några av de mest centrala nedan.


Uppdrag och värderingar

Hållbarhet är väl förankrat i Camurus uppdrag och värderingar. Vi tar ”ägarskap” för våra handlingar, agerar ansvarsfullt och respektfullt. Med stort fokus på ”kvalitet” strävar vi efter excellens och hållbarhet i allt vi gör – att använda resurser effektivt för ett tydligt syfte.

Se vårt uppdrag och våra värderingar

Uppförandekod

Camurus uppförandekod vägleder hur företaget bedriver sin verksamhet på ett pålitligt och respektfullt sätt genom hela värdekedjan, gentemot patienter, vården, samhället, kunder och partners.

Se Uppfördandekod

Rapportera missförhållanden

Bolagsstyrningsrapport

Camurus bolagsstyrningsrapport inkluderar information om granskning av bolagets finansiella rapporter, riktlinjer och oberoende kommittéer för ersättningar.

Se Bolagsstyrningsrapport