Affärsmodell

Kombinerar utvecklingsexpertis och unik teknologi

Effektiv innovation

Vi använder vår breda, tvärfunktionella utvecklingsexpertis och vår  världsledande FluidCrystal® formuleringsteknologi för att utveckla nya  långtidsverkande läkemedel med målet att signifikant förbättra behandlingsresultat och livskvalitet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi eller i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.

För att maximera värdet av våra läkemedelsprodukter har vi etablerat en skalbar kommersiell infrastruktur med inriktning på specialistläkemedel, inklusive vår ledande behandling för  opioidberoende i Europa och Australien, samt andra terapiområden med passande marknadsdynamik och en koncentrerad förskrivarbas.

AffärsStrategi

Långtidsverkande mediciner

Långverkande läkemedel adresserar viktiga utmaningar i hanteringen av kroniska sjukdomar. Människor som lever med kroniska och allvarliga sjukdomar, och som kontinuerligt står på medicin, har mycket att vinna på förbättrade behandlingar – när det gäller behandlingseffekt, men också hur medicinen doseras.

Dagligt doserade mediciner resulterar ofta i suboptimal exponering och bristande behandlingsföljsamhet, vilket kan påverka behandlingsresultatet negativt. Faktum är att dålig behandlingsföljsamhet till förskriven medicin är mycket vanligt, även för patienter med kroniska sjukdomar, och orsakar fler sjukvårdsbesök och att fler patienter läggs in på sjukhus till stora merkostnader.1-3

Orsakerna till dålig behandlingsföljsamhet inkluderar sjukdomens allvarlighet och egenskaper, behandlingsfaktorer (som längd av behandlingen, antalet mediciner, medicineringstillfällen och kostnader) samt läkemedelsrelaterade biverkningar.4

Därför finns ett stort utvecklingsbehov av formuleringsteknologiersom tillhandahåller effektiva och användarvänliga långtidsverkande mediciner som enkelt kan doseras av patienten själv, såväl som av vårdgivare eller vårdpersonal.

utvecklingsmodell

Effektiv utveckling av innovativa läkemedelsprodukter

FluidCrystal är Camurus unika patentskyddade teknologiplattform som kan kombineras med nya eller redan etablerade aktiva substanser för att skapa innovativa läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingseffekter som kan hjälpa patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar höja livskvaliteten.

Nya utvecklingsprojekt

Camurus arbetar kontinuerligt med att utvärdera nya produktmöjligheter där den validerade FluidCrystal formuleringsteknologin och utvecklingsexpertisen kan användas för att skapa nya och förbättrade läkemedel.

Varje ny produktkandidat analyseras noggrant med fokus på fem nyckelkriterier:

  1. Medicinskt behov
  2. Teknologimatch
  3. Tidseffektiv klinisk utveckling
  4. Exklusivitet och patentskydd
  5. Marknadspotential

När dessa kriterier uppfylls utvärderas produktkandidaten i prekliniska studier mot den önskade produktprofilen, bland annat med avseende på dosbehov, tillverkning, stabilitet och frisättning in vivo.

Effektiv utveckling

Genom att använda redan etablerade läkemedelssubstanser med väldokumenterad klinisk effekt och säkerhet förenklas utvecklingen och möjliggör förkortade regulatoriska registreringsvägar. Därmed kan utvecklingstider, kostnader och risker väsentligen reduceras.

Godkännandena av Buvidal vecko- och månadsdepå har validerat FluidCrystal-teknologin och markant minskat de regulatoriska riskerna kopplade till godkännanden av Camurus nästa generation produkter.

Förbättrade behandlingsresultat

Behandlingseffekten av många läkemedel är idag inte fullt utnyttjad på grund av till exempel dåligt optimerad farmakokinetik och biotillgänglighet eller bristande behandlingsföljsamhet. FluidCrystal-teknologin möter dessa utmaningar genom att förbättra den terapeutiska effekten och följsamheten till behandlingen vilket väsentligen kan förbättra behandlingsresultaten till nytta för patienter, sjukvårdssystem och samhälle.

Referenser

  1. Osterberg, L and Blaschke, T. N. Engl. J. Med., 2005, vol. 353(5):487–497.
  2. C. House, ‘WORLD HEADQUARTERS 10 G Street, NE, Suite 500 Washington, DC 20002’, p. 3, 2013.
  3. Pan, F et al. J. Gen. Intern. Med., 2008, vol. 23(5):611-614. 
  4. Vermeire, E. et al., J. Clin. Pharm. Ther., 2001, vol. 26(5):331-342.