TEKNOLOGI

FluidCrystal® – teknologi

Mångsidig formuleringsteknologi 

Camurus FluidCrystal-teknologi baseras på speciella kombinationer av endogena polära lipider. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram snabbare, till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.

Långtidsfrisättning med enkel administrering

Camurus FluidCrystal-teknologi är designad för långtidsfrisättning av läkemedel för att ge behandlingseffekt över lång tid – från dagar till månader – genom en enkel depåinjektion under huden. Det minskar bördan av daglig medicinering samtidigt som följsamheten till behandlingen kan förbättras. 

Genom systemets enkelhet och spontana självassociation till en funktionell struktur i kroppen, undviks komplicerade tillverkningssteg och tidsödande blandningsprocedurer innan dosering. Läkemedel baserade på FluidCrystal-teknologin kan enkelt administreras av patienten själv eller av vårdpersonal, utan tidsödande och komplicerande blandningssteg. En långtidsverkande frisättning och behandlingseffekt minskar bördan av daglig medicinering för patienten och kan dessutom förbättra följsamheten och resultaten av behandlingen samt öka patientens livskvalitet.

Verkningssätt

FluidCrystal-teknknologin består av en lipidbaserad vätska med löst aktiv substans som enkelt injiceras under huden med hjälp av en konventionell spruta med tunn nål. Vid kontakt med vätska i vävnaden omvandlas läkemedlet till en flytande kristallin gel som effektivt kapslar in den aktiva substansen. Läkemedelssubstansen frisätts sedan långsamt med kontrollerad hastighet under tiden som lipidmatrisen successivt bryts ner i vävnaden. Frisättningstiden kan styras från några dagar till veckor eller månader beroende på val av lipidsammansättning och andra faktorer. FluidCrystal är kompatibel med såväl peptider som vanliga småmolekyler.

Tillämpning av FluidCrystal i medicinsk behandling

Camurus FluidCrystal-teknologi har validerats genom fler än 25 kliniska studier och flera marknadsgodkännanden, inklusive Buvidal® (buprenorfin) långtidsverkande injektionsvätska för behandling av opioidberoende. FluidCrystal är väl testat kommersiellt och vid  utgången av 2022 hade långt över en miljon doser av produkter eller produktkandidater baserade på FluidCrystal administrerats till patienter runt om i världen. 

Nyckelegenskaper
  • Kontrollerad läkemedelsfrisättning över lång tid
  • Hög behandlingsföljsamhet
  • Enkel och bekväm dosering
  • Liten injektionsvolym med en tunn nål
  • Anpassad till förfyllda sprutor och förfyllda injektionspennor
  • Enkel och standardiserad tillverkningsprocess
  • Kompatibel med peptider och vanliga småmolekyler

FluidCrystal-teknologi video

Minimera läkemedel i naturen

Camurus långtidsverkande produkt på marknaden har högre biotillgängligheten (den del av den aktiva substansen som kroppen kan tillgodogöra sig) än produkter som administreras oralt och mängden aktiv substans i Camurus produkt är fem till sex gånger mindre än i dess produktföregångare.1 Detta innebär att mindre mängd aktiv substans behövs för samma effekt. Ett långtidsverkande läkemedel med en mindre mängd substans ger en minskad miljöpåverkan genom hela leverantörskedjan, då det bland annat leder till mindre utsläpp av aktiv substans i naturen.

Läs mer om Camurus hållbarhetsarbete