Hållbarhet

Vår hållbarhetsresa

Medicinsk hållbarhet i fokus

Camurus uppdrag – att förbättra livet förå patienter med svåra och kroniska sjukdomar – har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. 

Vår ambition är att på ett hållbart sätt bidra till en mer hälsosam värld genom att utveckla innovativa och potentiellt livsförändrande läkemedel med positiva effekter för patienter, sjukvård och samhället i stort.

Camurus hållbarhetsagenda

Camurus hållbarhetsstrategi och arbete är indelat I fyra fokusområden med fastställda ambitioner, mål, nyckeltal och aktiviteter med målet att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs).

Patienter
Medarbetare och samarbeten
Miljö
Ansvarsfullt företagande

FN Global Compact 

I juni 2023 antogs Camurus som deltagare i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact (UNGC), världens största hållbarhetsnätverk för företag. Därmed åtar sig Camurus att arbeta för FN:s globala hållbarhetsmål och de tio principer som ingår i UNGC inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 

Läs mer

Hållbarhetsrapportering

För mer information om vårt hållbarhetsarbete se sidorna 49-66 i årsredovisningen 2022.

Camurus årsredovisning 2022

Nasdaq Transparency Partner

Under 2023 blev Camurus Nasdaq ESG Transparency Partner. Certifieringen visar på Camurus engagemang i marknadstransparens och för högre miljöstandards.

Se mer information på Nasdaqs ESG Data Portal

Väsentliga hållbarhetsaspekter

Camurus genomförda väsentlighetsanalys och intressentdialoger visar på att Camurus bör ha störst fokus på de områden som inkluderas i företagets kärnverksamhet såsom ansvarsfull forskning och läkemedelsutveckling, hög tillgänglighet till behandlingar för patienter tillsammans med hög patientsäkerhet.

Väsentlighetsanalysen och en nulägesanalys utgör grunden i Camurus nuvarande hållbarhetsstrategi.

Läs mer om väsentlighetsanalysen och våra identifierade fokusområden

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrningen på Camurus har en tydlig struktur och väldefinierad ansvarsfördelning och inkluderar Camurus styrelse, ledningsgrupp, tvärfunktionell hållbarhetskommittee, hållbarhetschef och anställda.

Läs mer om vår hållbarhetsstyrning

Styrdokument och guidelines

Som stöd och vägledning i det dagliga arbetet och i kontakter med patienter, vårdpersonal, leverantörer, medarbetare och andra intressenter finns ett antal styrdokument som berör samtliga anställda hos Camurus.  

Några av de mest centrala är:

Uppdrag och värderingar
Hållbarhet är väl förankrat i Camurus uppdrag och värderingar. Vi tar ”ägarskap” för våra handlingar, agerar ansvarsfullt och respektfullt. Med stort fokus på ”kvalitet” strävar vi efter excellens och hållbarhet i allt vi gör – att använda resurser effektivt för ett tydligt syfte.

Se vårt uppdrag och våra värderingar

Uppförandekod
Camurus uppförandekod vägleder hur företaget bedriver sin verksamhet på ett pålitligt och respektfullt sätt genom hela värdekedjan, gentemot patienter, vården, samhället, kunder och partners.

Se Uppfördandekod

Rapportera missförhållanden

Bolagsstyrningsrapport
Camurus bolagsstyrningsrapport inkluderar information om granskning av bolagets finansiella rapporter, riktlinjer och oberoende kommittéer för ersättningar.

Se Bolagsstyrningsrapport

Övriga styrande dokument

Sustainability Policy
Environmental Policy
Sustainability Management System
Vendor Code of Conduct
Anti-Corruption Policy
Healthcare Interactions Policy
Diversity, Equity & Inclusion Policy
Data Protection Policy
IT Policy on data use, storage and loss prevention
Global Work Environment Policy
Harassment and Victimization Policy
Animal Welfare Policy

General guiding principles on sustainable procurement
UK Modern Slavery Act Transparency Statement

Transparens

Camurus redovisar bidrag och donationer som Camurus AB beviljat sedan januari 2022, inklusive ansökningar om bidrag och donationer som har mottagits av dotterbolag. Vi redovisar även värdeöverföringar till vårdpersonal och vårdorganisationer i enlighet med gällande lagar.  

Se transparensrapportering

Kontakt

För frågor kring Camurus hållbarhetsarbete kontakta Iris Rehnström, hållbarhetschef, sustainability@camurus.com

För frågor kring specifikt Camurus affärsetik och efterlevnad, kontakta compliance@camurus.com