Hållbarhet

Vår hållbarhetsresa

Medicinsk hållbarhet i fokus

Camurus uppdrag – att förbättra livet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar – har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. 

Vår ambition är att på ett hållbart sätt bidra till en mer hälsosam värld genom att utveckla innovativa och potentiellt livsförändrande läkemedel med positiva effekter för patienter, sjukvård och samhället i stort.

Vår hållbarhetsagenda

Camurus hållbarhetsstrategi och arbete är indelat  fyra fokusområden med fastställda ambitioner, mål, nyckeltal och aktiviteter med målet att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs).

SDG analys

Camurus hållbarhetsarbete ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Av de 17 målen har Camurus identifierat nio där företaget anser sig har störst påverkan och möjlighet till positivt bidrag.

Se Camurus SDG-analys och hur företaget bidrar till respektive utvald SDG

FN Global Compact 

I juni 2023 antogs Camurus som deltagare i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact (UNGC), världens största hållbarhetsnätverk för företag. Därmed åtar sig Camurus att arbeta för FN:s globala hållbarhetsmål och de tio principer som ingår i UNGC inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 

Läs mer

Hållbarhetsrapportering

För mer information om vårt hållbarhetsarbete se sidorna 50-75 i årsredovisningen 2023.

Camurus årsredovisning 2023

Nasdaq Transparency Partner

Under 2023 blev Camurus Nasdaq ESG Transparency Partner. Certifieringen visar på Camurus engagemang i marknadstransparens och för högre miljöstandards.

Se mer information på Nasdaqs ESG Data Portal

Väsentliga hållbarhetsaspekter

Camurus genomförda väsentlighetsanalys och intressentdialoger visar på att Camurus bör ha störst fokus på de områden som inkluderas i företagets kärnverksamhet såsom ansvarsfull forskning och läkemedelsutveckling, hög tillgänglighet till behandlingar för patienter tillsammans med hög patientsäkerhet. Väsentlighetsanalysen och en nulägesanalys utgör grunden i Camurus nuvarande hållbarhetsstrategi.

Läs mer om väsentlighetsanalysen och våra identifierade fokusområden

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrningen på Camurus har en tydlig struktur och väldefinierad ansvarsfördelning och inkluderar Camurus styrelse, ledningsgrupp, tvärfunktionell hållbarhetskommittee, hållbarhetschef och anställda.

Läs mer om vår hållbarhetsstyrning

Styrdokument och guidelines

Som stöd och vägledning i det dagliga arbetet och i kontakter med patienter, vårdpersonal, leverantörer, medarbetare och andra intressenter finns ett antal styrdokument som berör samtliga anställda hos Camurus.  

Se de mest centrala dokumenten

Rapportera missförhållanden

Transparens

Camurus redovisar bidrag och donationer som Camurus AB beviljat sedan januari 2022, inklusive ansökningar om bidrag och donationer som har mottagits av dotterbolag. Vi redovisar även värdeöverföringar till vårdpersonal och vårdorganisationer i enlighet med gällande lagar.  

Se transparensrapportering

Kontakt

För frågor kring Camurus hållbarhetsarbete kontakta Iris Rehnström, hållbarhetschef, sustainability@camurus.com

För frågor kring specifikt Camurus affärsetik och efterlevnad, kontakta compliance@camurus.com