Hållbarhet

Hållbar framtid

Hållbara lösningar
för en mer hälsosam värld

Genom ett tydligt fokus på hållbarhet säkerställer Camurus en långsiktig positiv utveckling för företaget till fördel för patienter, sjukvård, medarbetare och aktieägare.

Camurus fokus och agenda

Camurus har länge bedrivit ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Under 2021 genomförde vi tillsammans med externa rådgivare en granskning av företagets hållbarhetsprofil, inklusive en intressent- och väsentlighetsanalys för att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för företaget.

Resultatet av väsentlighetsanalysen och tillhörande gapanalys ligger till grund för en reviderad hållbarhetsstrategi som kommer att implementeras under 2022. Strategin delar in Camurus hållbarhetsarbete i fyra områden: patienter, miljö, medarbetare och samarbeten samt ansvarsfullt företagande.

Läs mer om våra mål, prestationer och planerade åtgärder inom respektive område i vår senaste årsredovisning 2021.

Patienter

Genom utveckling av innovativa långtidsverkande läkemedel strävar Camurus till att bidra till ökad livskvalitet för individer med svåra eller kroniska sjukdomar. Målet är att utveckla och erbjuda läkemedel som kan göra verklig skillnad för patienter, vårdgivare och samhälle och bidra till väsentligt förbättrade behandlingsresultat, ökad livskvalitet och effektiv resursanvändning.

Miljö

Under 2021 har Camurus intensifierat sitt miljöarbete och arbetet kommer fortlöpa under 2022 och framåt. Detta genom att bland annat ta fram en ny miljöpolicy samt i större utsträckning mäta företagets utsläpp i syfte att till exempel minska Camurus totala koldioxidavtryck i egen verksamhet, produktion, leverantörsled och distribution.

Medarbetare och samarbeten

Camurus hade vid årsskiftet 2021/2022 148 medarbetare i flera olika länder. Verksamheten är i en stark tillväxtfas och nya medarbetare tillkommer kontinuerligt. Till det kommer alla anställda i leverantörskedjan. Camurus värdesätter att verksamheten kan bidra till att fler människor får arbete och strävar efter att skapa en arbetsplats genomsyrad av företagets värderingar – innovation, kvalitet, passion, samarbete och ägarskap.

Anvarsfullt företagande

Camurus strävar efter att motverka såväl korruption som konkurrenshämmande beteende i hela värdekedjan. Camurus eftersträvar transparens i alla kontakter och företaget vidtar alltid de åtgärder som krävs för att skydda integriteten hos viktiga intressenter, inklusive patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och tjänstemän.

Hållbarhetsrapportering

För mer infomration om vårt hållbarhetsarbete se sidorna 49-66 i årsredovisningen 2022.

Camurus årsredovisning 2022

Stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling

Camurus hållbarhetsarbete syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med och till stöd för FN:s globala mål för hållbar utveckling och minskning av betydande risker och negativa effekter. Av FN:s 17 mål har Camurus identifierat fem mål där företaget ser störst potential för positiv effekt.

Styrdokument och guidelines

Uppdrag och värderingar

Hållbarhet är väl förankrat i Camurus uppdrag och värderingar. Vi tar ”ägarskap” för våra handlingar, agerar ansvarsfullt och respektfullt. Med stort fokus på ”kvalitet” strävar vi efter excellens och hållbarhet i allt vi gör – att använda resurser effektivt för ett tydligt syfte.

Se vårt uppdrag och våra värderingar

Uppförandekod

Camurus uppförandekod vägleder hur företaget bedriver sin verksamhet på ett pålitligt och respektfullt sätt genom hela värdekedjan, gentemot patienter, vården, samhället, kunder och partners.

Se Uppfördandekod

Rapportera missförhållanden

Bolagsstyrningsrapport

Camurus bolagsstyrningsrapport inkluderar information om granskning av bolagets finansiella rapporter, riktlinjer och oberoende kommittéer för ersättningar.

Se Bolagsstyrningsrapport

Transparens

Camurus redovisar bidrag och donationer som Camurus AB beviljat sedan januari 2022, inklusive ansökningar om bidrag och donationer som har mottagits av dotterbolag.

Se transparensrapportering