FN:s globala hållbarhetsmål (SDG)  analys

Camurus och de globala hållbarhetsmålen
Camurus hållbarhetsarbete ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.
Av de 17 målen har Camurus identifierat nio där företaget anser sig
har störst påverkan och möjlighet till positivt bidrag.

Tabellen nedan visar hur Camurus bidrar till respektive utvald SDG.

 Mål för hållbar utveckling3. God hälsa och välbefinnande: Säkerställ hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla  åldrar 
 Delmål: 
3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk
 Camurus bidrag: Opioidberoende är en allvarlig och kronisk återfallssjukdom som kan påverka alla aspekter av en persons liv. Det är också ett eskalerande globalt hälsoproblem som bidrar till betydande negativa negativa konsekvenser såsom arbetslöshet, kriminalitet, fängelsestraff, överföring av smittsamma sjukdomar, oavsiktliga överdoser och dödsfall. Vidare är opioidberoende förknippat med högt socialt stigma och socialt utanförskap. Camurus tillhandahåller en behandling för opioidberoende med påvisade positiva patientrapporterade utfall, inklusive högre behandlingstillfredsställelse, reducerad behandlingsbörda och högre livskvalitet jämfört med daglig standardbehandling.1-3 
 Camurus mål: Nå 100 000 patienter i behandling med Buvidal® under 2026
 
Delmål:3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggandeläkemedel och vaccin av god kvalitet
Camurus bidrag: Camurus långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar syftar till att skapa betydande nytta för patienter, vårdgivare, sjukvårdssystet och samhället. Genom att öka tillgången till Camurus läkemedel kan fler människor hjälpas att uppnå både bättre hälsa och livskvalitet. Ett viktigt steg i att öka tillgången till behandling är att öka medvetenheten om sjukdomarna och minska potentiell stigma för de drabbade. I ett försök att adressera detta stödjer och samarbetar Camurus med vården och patientorganisationer för att öka kunskapen om allvarliga och sällsynta sjukdomar. Detta arbete bedrivs inom ramen för riktlinjerna för EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och Camurus Healthcare Compliance-program. Korrekt marknadsföring och vetenskapligt utbyte angående Camurus produkter, såväl som utbildning om de aktuella sjukdomarna och deras hantering, tillför viktig kunskap till sjukvården, och är avgörande för att säkerställa att så många patienter som möjligt kan få tillgång till evidensbaserad och kvalitativ vård. Camurus program, som inkluderar Camurus policy för interaktion med sjukvård, rutiner, riktlinjer, verktyg och utbildning, är utformat för att säkerställa att all marknadsföring och annat informationsutbyte sker i full överensstämmelse med förordningar, lagar, etik och branschkoder.
Mål för hållbar utveckling:5. Jämställdhet: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Delmål: 
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet
Camurus bidrag:
Camurus bedriver ett aktivt arbete med mångfald, jämlikhet och inkludering och strävar efter en jämn könsfördelning. Aktuell könsfördelning:
 • Bland det totala antalet anställda: 67 % kvinnor, 33 % män
 • På ledningsnivå: 46% kvinnor, 54% män
 • På ledningsgruppsnivå: 30% kvinnor, 70% män
 • På styrelsenivå: 44% kvinnor, 56% män
Camurus mål:
Könsfördelning på styrelse och ledningsnivå skall vid 2026 reflektera företaget som helhet (±20%)  
Mål för hållbar utveckling:6. Rent vatten och sanitet för alla: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla  
Delmål: 
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt
Camurus bidrag:Camurus har åtagit sig att använda vatten effektivt och att förhindra alla utsläpp av kemikalier eller läkemedel till vatten, mark eller luft. Både inom Camurus egen verksamhet och inom den kontrakterade tillverkningen av produkter finns rutiner för att förhindra utsläpp av kemikalier eller andra förorenande ämnen t.ex. aktiv läkemedelssubstans (API) eller hjälpämnen till vatten. Allt processvatten (från produktion och labb) samlas upp och skickas till destruktion. 
 Mål för hållbar utveckling:
7. Hållbar energi för alla: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,hållbar och modern energi för alla
 Delmål: 7.2 By Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen 
 Camurus bidrag: Camurus har åtagit sig att använda förnybar energi och att minska energiförbrukning genom hela värdekedjan. Camurus upphandlar i största möjliga mån förnybar energi till sin egen verksamhet och uppmanar även sina leverantörer att använda förnybar energi. Faktisk andel förnybar energi inom den egna verksamheten är 95 %.  
 Camurus mål: 

Från och med 2024 och framåt ska minst 80% av den använda energin inom Camurus verksamhet komma från förnybara källor

 Mål för hållbar utveckling:
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
 Delmål:
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar
 Camurus bidrag: 
Camurus anställda är Camurus största tillgång. Camurus arbetar aktivt för att tillhandahålla en säker och utvecklande arbetsmiljö som skyddar både mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter av alla anställda. Camurus bedriver ett aktivt arbete för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering och anser att ett ambitiöst arbetsmiljöarbete är av avgörande betydelse. En majoritet av Camurus anställda har kollektivavtal.
Globala och komplexa leverantörskedjor kännetecknas ofta av begränsad kontroll och transparens med risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, en osäker arbetsmiljö eller diskriminering. Camurus leverantörer måste följa Camurus uppförandekod för leverantörer som bland annat innehåller krav på respekt för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Camurus utvärderar sina leverantörers efterlevnad av koden och arbetar aktivt tillsammans med sina leverantörer för att förebygga och minimera hållbarhetsrisker inom leverantörskedjorna.
 Camurus mål: 

Frisknärvaro över 97 % vid 2026

 Mål för hållbar utveckling10. Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan länder 
 Delmål: 
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras,etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet
 Camurus bidrag: Camurus arbetar aktivt för att förbättra tillgången till behandling av opioidberoende och minska stigmatisering för personer med opioidberoende, vilket ökar möjligheten för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, att delta i samhället på lika villkor  
 Camurus mål 2026: Genomföra årliga projekt med syfte att minska stigma för patienter 
 Mål för hållbar utveckling12. Hållbar konsumtion och produktion: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 Delmål: 
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser 
 Camurus bidrag: Camurus har åtagit sig att använda resurser effektivt, att bidra till cirkularitet och att förebygga och minimera både föroreningar och utsläpp. Camurus långverkande FluidCrystal-teknologi utnyttjar både aktiv läkemedelsingrediens (API) och hjälpämnen effektivt jämfört med andra tillgängliga läkemedel t.ex. bufrenorfin sublinguala tabletter. Camurus och dess tillverkare av produkter arbetar aktivt för att använda vatten effektivt och att återanvända vatten där det är möjligt. Camurus utvärderar också sina leverantörers vatten- och resurshantering och uppmana till resurseffektivitet. Dessutom strävar Camurus efter att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt både i sin egen verksamhet och i den utkontrakterade tillverkningsprocessen. Camurus egen verksamhet använder en hög andel förnybar energi och Camurus arbetar aktivt med att fasa in förnybar energi i transporterna. För att säkerställa produkt- och patientsäkerhet är läkemedelsindustrin hårt reglerad och resursanvändningen inom vissa områden är relativt hög t.ex. när det gäller förpackningar och produkttransporter. Idag används delvis förnybart och återvunnet förpackningsmaterial och företaget arbetar med att minska miljöpåverkan från både förpackningar och produkttransporter. 
Delmål: 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom  åtgärder för att förebygga, minska,  återanvända och återvinna avfall
Camurus bidrag:Camurus har åtagit sig att förebygga och minska alla typer av avfall (inklusive farligt avfall). Både i Camurus egen verksamhet och i tillverkningen finns ett avfallshanteringssystem för hantering och återvinning av avfall inklusive farligt avfall. Camurus utvärderar också sina leverantörers avfallshantering och uppmuntrar strukturerad avfallshantering med fokus på att förebygga och minimera avfall av alla slag. 
 Mål för hållbar utveckling:
13. Beskämpa klimatförändringar: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser
 Delmål: 
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade
faror och naturkatastrofer i alla länder
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning
 Camurus bidrag: 
Camurus har åtagit sig att skydda miljön och proaktivt förebygga och minimera negativ miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser. Camurus arbetar strategiskt för att minska sitt koldioxidavtryck och öka klimatanpassningen genom hela värdekedjan. Både medarbetarnas engagemang men även samarbete med leverantörer är viktiga komponenter i detta arbete. Alla anställda får utbildning i ämnet hållbarhet som inkluderar Camurus miljö- och hållbarhetspolicys och Camurus arbete för att minimera sina växthusgasutsläpp. Camurus har satt upp mål och tagit fram en handlingsplan för att öka andelen förnybar energi och uppnå omställningen till klimatneutralitet. Alla medarbetare är delegerade ett ansvar att aktivt delta i Camurus miljö- och hållbarhetsarbete. Camurus samarbetar också med sina leverantörer för att minska både koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan för att öka klimatanpassningen genom hela värdekedjan.
 Camurus mål: 
 • Reducera scope 1 och 2 växthusgasutsläppen med minst 50% senast 2035
 • Reducera utvalda scope 3 växthusgasutsläpp med minst 40% senast 2035
 • Netto noll växthusgasutsläpp (scope 1, 2 och 3) senast 2045
 • Övergången från bilar med förbränningsmotordrift till elbilar bör ske så snabbt som möjligt:
 • Från 2024 skall nya förmånsbilar vara elbilar; Övergång av tjänstebilar till elbilar i de nordiska länderna till 2030 där det är tekniskt möjligt; Övergång av tjänstebilar till elbilar i andra europeiska länder senast 2035 där det är tekniskt möjligt; Övergång av tjänstebilar till elbilar i alla andra länder till 2040 
 Mål för hållbar utveckling:16. Fredliga och inkluderande samhällen: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
 Delmål: 16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor 
 Camurus bidrag: Camurus affärsetik och ramverk för efterlevnad, som inkluderar policyer, procedurer, kontroller och styrningsmekanismer, är utformade för att upptäcka, förhindra och hantera mutor och andra former av korruption. Ramverket tillämpas i hela verksamheten, med särskilt fokus på åtgärder som minskar korruptionsrisker i relation till interaktioner med Camurus kunder och andra intressenter inom hälsovården, inklusive interaktioner som utförs av tredje part för Camurus räkning. Ramverket förstärks kontinuerligt, genom utökade policyer, kontroller och utbildning. Dessa åtgärder säkerställer tillsyn och övervakning av aktiviteter i verksamheten, bygger ägarskap och medvetenhet om etik och efterlevnad i organisationen samt minskar motståndet mot att ta upp svåra frågor och rapportera missförhållanden. 
 Camurus mål: 
 • Årlig utbildning av samtliga Camurus anställda och konsulter i företagets uppförandekod och relaterade ämnen, såsom antikorruption och dataskydd
 • Säkerställa en öppen kultur där anställda känner trygghet med att påtala misstänkta tjänstefel, inklusive korruption, samt ett robust ramverk för att monitorera och åtgärda eventuella problem
 • Redovisa värdeöverföringar till hälso-och sjukvården enligt för Camurus gällande industrikod samt på frivillig basis 

Referenser 

 1. Lofwall MR, et al. JAMA Intern Med. 2018;178(6);764–773.
 2. Lintzeris N., et al. JAMA Network Open. 2021;4(5):e219041.
 3. Frost M., et al. Addiction. 2019;114:1416–1426.