Central nervsystemet

Opioidberoende

Stor påverkan på individer och samhälle

Opioidberoende är en allvarlig, kronisk återfallssjukdom med stor påverkan på alla aspekter av en persons liv. Användningen av opioider har ökat markant globalt, vilket har stor negativ inverkan både på samhället, drabbade individer och deras familjer.1

sjukdomsöversikt

Opioidberoende – ett eskalerande globalt hälsoproblem

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem som bidrar till betydande negativa psykiska, fysiska och sociala konsekvenser, såsom mental ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, fängelsestraff, överföring av smittsamma sjukdomar, oavsiktliga överdoser och dödsfall.1

Drygt 61 miljoner personer använde opioider för ickemedicinskt bruk under 2020 – en siffra som näst intill fördubblats under det senaste decenniet.2

I USA pågår en överdoskris – fler än 107 000 amerikaner dog av överdos under 2022 och av dessa uppskattas över 80 000 vara relaterade till opioider.3 Den stigande dödssiffran har bidragit till att den förväntade livslängden i USA idag är den lägsta på 25 år och opioidöverdos är idag den ledande dödsorsaken för personer under 50 år i USA.4,5

I Europa finns över 1,3 miljoner personer med högriskanvändning av opioider, varav endast hälften får medicinsk behandling för sitt beroende.6-8 Fler än 9 000 européer dör årligen av drogrelaterade överdoser och cirka 70 procent av dessa är relaterade till användning av opioider.6,7

I Australien dör i genomsnitt en person var fjärde timme av överdos och cirka 900 av de årliga dödsfallen involverar opioider.9

I Mellanöstern och Norra Afrika (MENA) uppskattas antalet personer med opioidberoende till över 3 miljoner.10

Opioidberoende – ett medicinskt tillstånd med stigmatisering och socialt utanförskap

Opioidberoende kan drabba vem som helst – ofta finns det inte bara en drivande faktor. Opioidberoende är ett kroniskt tillstånd, som kan uppstå vid upprepad användning av opioider, vilket påverkar hjärnan och leder till att man känner ett starkt behov av ta opioider trots att man är medveten om de skadliga effekterna. Att vara opioidberoende är ofta förknippat med stigmatisering och socialt utanförskap.11,12

Behandlingsprinciper

I likhet med andra kroniska sjukdomstillstånd kräver opioidberoende ofta långvarig behandling. Behandlingen kan bestå av en kombination av farmakologiska och psykologiska insatser som syftar till att minska eller stoppa användningen av opioider, förhindra framtida skador och förbättra möjligheterna till återhämtning.12

Läs mer om opioidberoende på opioiddependenceandme.com

Referenser 

 1. Strang J., et al. Opioid use disorder. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 9;6(1):3.
 2. https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Special_Points.pdf
 3. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm
 4. https://www.thefreedomcenter.com/accidental-overdose-the-leading-cause-of-death-under-50/
 5. US to boost medication access to tackle opioid overdose crisis, Financial Times, 8 Nov, 2022. https://www.ft.com/content/673db495-3d4f-498a-8c7e-c56699a39d0c, accessed March 2023.
 6. European Drug Report 2022.
 7. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13762/TD0221591ENN.pdf
 8. https://www.scotpho.org.uk/behaviour/drugs/data/availability-and-prevalence/
 9. Australia’s Annual Overdose Report 2022.
 10. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2022_booklet-3.html
 11. https://www.cdc.gov/stopoverdose/stigma/
 12. Dematteis, M., et al. Recommendations for buprenorphine and methadone therapy in opioid use disorder: a European consensus. Expert Opin Pharmacother. Dec;18(18):1987-1999, 2017.
 13. NOPSAD data Australien

 • 1,4
  miljoner

  högriskanvändare av opioider i Europa och Australien och endast hälften får medicinsk behandling6,13

 • 74%

  av dödliga överdoser i Europa orsakades av opioidöverdoser6

Symptom

Utöver drogbegär, abstinens och drogsökande beteende, kan fysiska symptom på opioidberoende innefatta förändringar i sömnvanor, viktminskning och nedsatt libido.

Diagnos

Opioidberoende kan diagnostiseras av en läkare efter en formell bedömning baserad på patientens historia och mönster av opioidanvändning, såsom användning av heroin, andra olagliga opioider eller receptbelagda opioider.

Behandling

Behandling och hantering av opioidberoende behöver individualiseras och kan bestå av en kombination av olika farmakologiska och psykologiska insatser.