Integritetspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter

Syftet med detta integritetsmeddelande är att tillhandahålla information om hur Camurus (”vi”) behandlar dina personuppgifter.

Vi respekterar din integritet och skyddar ständigt de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter utförs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Härnedan beskriver hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Del I av detta integritetsmeddelande innehåller specifik information som är tillämplig för varje kategori av registrerade. Del II innehåller information som är tillämplig för alla kategorier av registrerade, t.ex. dina rättigheter som registrerad.

DEL I

 1. WEBBPLATSBESÖKARE

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som din webbläsare gör tillgängliga när du besöker denna webbplats. De kan omfatta IP-adress, webbläsarspråk, geografiska platsdata, datum och tid, cookies och information om visade webbsidor.

Om du:

 • lämnar din e-postadress för att hämta logotyper och bilder från denna webbplats,
 • prenumererar på våra ekonomiska rapporter och/eller pressmeddelanden eller
 • kontaktar oss på annat sätt via denna webbplats

kommer vi också att behandla ditt namn och din e-postadress som du skickar till oss, tillsammans med alla andra uppgifter du kan dela med oss när du kontaktar oss.

Ytterligare information om cookies finns i vår cookiepolicy som är tillgänglig här.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att göra webbplatsen och dess funktioner tillgängliga för dig och för att förbättra och utveckla webbplatsen så att den är lättare att använda.

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan är baserad på Camurus berättigade intresse, eftersom vi vill göra webbplatsen och dess funktioner tillgängliga för dig. De behandlade personuppgifternas beskaffenhet är enkel och behandlingen är begränsad och påverkar inte den personliga integriteten i alltför stor utsträckning. Vi anser dessutom att det finns ett ömsesidigt intresse i det beskrivna ändamålet. Baserat på dessa faktorer har vi utfört en intressebedömning och dragit slutsatsen att vårt berättigade intresse av att göra webbplatsen och dess funktioner tillgängliga för dig väger tyngre än ditt potentiella intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas för dessa ändamål. Du har dock alltid rätt att göra invändningar mot våra bedömningar. Du kan läsa mer om dina rättigheter i del II nedan.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det ändamål för vilket lagringen sker fortfarande föreligger och så länge det är tillåtet eller krävs enligt gällande lagar och förordningar. När lagringsperioden har utgått raderas eller förstörs personuppgifterna på ett säkert sätt. Du kan alltid begära att vi raderar dina personuppgifter tidigare och du kan ta reda på mer om dina rättigheter genom att läsa del II nedan.

 1. FÖRETAGSREPRESENTANTER OCH ANDRA

Vilka personuppgifter behandlas?

Om du agerar som representant eller kontaktperson för ett företag eller en organisation som Camurus har en affärsrelation med (t.ex. en kund, samarbetspartner, tillverkare, distributör, klinisk forskningsorganisation) eller som Camurus överväger att upprätta en affärsrelation med eller om du samverkar med oss på annat sätt (t.ex. kommunicerar med Camurus via e-post), kan vi samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer),
 • befattning och företag/organisation (om du representerar ett företag/en organisation),
 • eventuella personuppgifter som du kan tillhandahålla oss i din roll som affärsrepresentant samt
 • CV och information om arbetslivserfarenhet (om tillämpligt).

De personuppgifter som anges ovan samlas in direkt från dig eller den organisation/det företag du representerar. Om tillämpligt kan vi även samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter:

 • för att hantera vår (faktiska eller potentiella) affärsrelation och administrera vår interaktion eller
 • för att säkerställa att våra affärspartner och personer som vi samarbetar med tillämpar höga standarder.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (a) som framställs ovan är baserad på vårt berättigade intresse av att hantera vår (faktiska eller potentiella) affärsrelation och samverka med dig. De behandlade personuppgifternas beskaffenhet är enkel och behandlingen är begränsad och påverkar inte den personliga integriteten i alltför stor utsträckning. Behandlingen är dessutom nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Baserat på dessa faktorer har vi utfört en intressebedömning och dragit slutsatsen att vårt berättigade intresse av att hantera vår (faktiska eller potentiella) affärsrelation och samverka med dig väger tyngre än ditt potentiella intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas för dessa ändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (b) som framställs ovan är baserad på vårt berättigade intresse av att säkerställa att våra affärspartner och personer som vi samarbetar med tillämpar höga standarder eller på våra rättsliga förpliktelser i samband med kliniska prövningar och andra delar av vår verksamhet.

Du har alltid rätt att göra invändningar mot våra bedömningar. Du kan läsa mer om dina rättigheter i del II, avsnitt 2 nedan.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det ändamål för vilket lagringen sker fortfarande föreligger och så länge det är tillåtet eller krävs enligt gällande lagar och förordningar. När lagringsperioden har utgått raderas eller förstörs personuppgifterna på ett säkert sätt. Detta innebär att personuppgifter som behandlas för att hantera vår (potentiella eller faktiska) affärsrelation och för att samverka med dig raderas utan onödigt dröjsmål när vi anser att vi inte längre har en faktisk eller potentiell relation med dig eller utan onödigt dröjsmål efter att du har informerat oss om att du har lämnat företaget eller organisationen som vi har en affärsrelation med. Du kan alltid begära att vi raderar dina personuppgifter tidigare – se del II.

Vi har en lagstadgad förpliktelse att lagra alla uppgifter som är relaterade till Camurus läkemedel och kliniska prövningar under minst 15 år efter att en klinisk prövning har slutförts eller avbrutits, under en period på två år efter det att det sista godkännandet för försäljning i EU har utgått eller minst två år efter att ett utvecklingsprogram har avslutats. Alla uppgifter som är förknippade med kliniska prövningar som utförs i förhållande till sådana produkter, inklusive personuppgifter, måste läggas in och lagras i enlighet med sådana rättsliga krav. Om du är en forskare, en affärsrepresentant eller någon annan person vars personuppgifter vi behandlar i samband med en klinisk prövning kan dina personuppgifter därför lagras under denna tidsperiod.

Utan hinder av det föregående lagras alla uppgifter om farmakovigilans, biverkningar och säkerhet som är relaterade till våra läkemedelsprodukter under tio år efter att godkännandet för försäljning har utgått, så som krävs i tillämplig lagstiftning avseende farmakovigilans.

Läs mer om dina rättigheter i del II nedan.

 1. VÅRDPERSONAL

Vilka personuppgifter behandlas?

Om du är en medlem av vårdpersonal som samverkar med Camurus kan vi samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) och
 • befattning och organisation/företag.

De personuppgifter som anges ovan samlas främst in direkt från dig eller den organisation/det företag du representerar. Vi kan dock även få dina personuppgifter från externa parter som arrangerar och håller konferenser eller evenemang där du har deltagit. Om tillämpligt kan vi även samla in dina uppgifter från allmänt tillgängliga källor.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

(a) förse dig med information om våra produkter och vår verksamhet,
(b) bjuda in dig till evenemang osv.,
(c) hantera vår (potentiella eller faktiska) relation,
(d) besvara eller på annat sätt hantera förfrågningar eller frågor som du kan skicka till oss eller samverka med dig på annat sätt när du skickar ett e-postmeddelande till oss eller kontaktar oss på telefon samt
(e) upprätthålla våra system för farmakovigilans och vetenskapsservice och säkerställa produktsäkerhet, så som tillämpligt.

Behandlingen av vissa av dina personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter, är nödvändig för att Camurus ska kunna tillhandahålla information som du begär. Om du inte ger oss dina personuppgifter kan vi inte dela efterfrågad information med dig.

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som framställs i (a) t.o.m. (d) ovan är baserad på vårt berättigade intresse av att hantera vår (faktiska eller potentiella) affärsrelation. De behandlade personuppgifternas beskaffenhet är enkel och begränsad till din yrkesroll och behandlingen påverkar inte den personliga integriteten i alltför stor utsträckning. Behandlingen är dessutom nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Baserat på dessa faktorer har vi utfört en intressebedömning och dragit slutsatsen att vårt berättigade intresse av att hantera vår (faktiska eller potentiella) affärsrelation och samverka med dig väger tyngre än ditt potentiella intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas för dessa ändamål. Du har alltid rätt att göra invändningar mot denna bedömning – se del II nedan.

Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som anges i (e) ovan är baserad på vår rättsliga förpliktelse avseende farmakovigilans, produktsäkerhet och produktansvar.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i del II nedan.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det ändamål för vilket lagringen sker fortfarande föreligger och så länge det är tillåtet eller krävs enligt gällande lagar och förordningar. När lagringsperioden har utgått raderas eller förstörs personuppgifterna på ett säkert sätt. Detta innebär att vissa personuppgifter som behandlas för att tillhandahålla dig begärd information, bjuda in dig till framtida evenemang eller på annat sätt hantera vår (potentiella eller faktiska) relation med dig raderas utan onödigt dröjsmål när vi inte längre har en (potentiell eller faktisk) relation. Du kan alltid begära att vi raderar dina personuppgifter tidigare. Utan hinder av det föregående lagras alla uppgifter om farmakovigilans, biverkningar och säkerhet som är relaterade till våra läkemedelsprodukter under tio år efter att godkännandet för försäljning har utgått, så som krävs i tillämplig lagstiftning avseende farmakovigilans.

Läs mer om dina rättigheter i del II, avsnitt 2 nedan.

 1. PATIENTER, PATIENTORGANISATIONER OCH ANDRA

Vilka personuppgifter behandlas?

Om du är en patient som använder en Camurus-produkt, en person som på annat sätt är intresserad av Camurus produkter eller verksamhet eller om du representerar en patientorganisation kan vi samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) och
 • andra uppgifter som du ger oss tillgång till.

De personuppgifter som anges ovan samlas in från dig.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

(a) förse dig med information om våra produkter eller vår verksamhet om du har begärt sådan information och
(b) hantera förfrågningar eller frågor som du kan skicka till oss eller samverka med dig på annat sätt när du skickar ett e-postmeddelande till oss eller kontaktar oss på annat sätt och
(c) upprätthålla våra system för farmakovigilans och vetenskapsservice och säkerställa produktsäkerhet, så som tillämpligt.

Behandlingen av vissa av dina personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter, är nödvändig för att tillhandahålla information som du begär. Om du inte ger oss dina personuppgifter kan vi inte dela efterfrågad information med dig.

Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som anges ovan är baserad på vår rättsliga förpliktelse avseende farmakovigilans, produktsäkerhet och produktansvar.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det ändamål för vilket lagringen sker fortfarande föreligger och så länge det är tillåtet eller krävs enligt gällande lagar och förordningar. När lagringsperioden har utgått raderas eller förstörs personuppgifterna på ett säkert sätt. Utan hinder av det föregående lagras alla uppgifter om farmakovigilans, biverkningar och säkerhet som är relaterade till en läkemedelsprodukt från Camurus under tio år efter att godkännandet för försäljning har utgått, så som krävs i tillämplig lagstiftning avseende farmakovigilans. Läs mer om dina rättigheter i del II nedan.

 1. KONSULTER

Vilka personuppgifter behandlas?

Om du är en konsult som är anlitad för att utföra tjänster åt Camurus kan vi samla in och behandla följande personuppgifter:

 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer),
 • befattning hos det företag du representerar,
 • bankkontouppgifter eller andra ekonomiska uppgifter som kan vara nödvändiga för att göra betalningar till dig som konsult eller till det företag du representerar,
 • information om din fysiska plats när du använder vårt tillträdessystem (t.ex. information om in- och utpasseringar i kontorslokaler) om du har fått ett kort för tillträde till Camurus anläggningar,
 • IT-relaterad information (t.ex. möjligen lagrad information om data- och telefontrafik och information avseende åtkomst till IT-system, loggfiler osv.) om du får åtkomst till Camurus IT-system,
 • uppgifter (namn, befattning, total ersättning för tjänster) avseende värdet i ditt avtal med Camurus, om tillämpligt för ditt engagemang som konsult,alla andra personuppgifter som Camurus behöver behandla i syfte att anlita dig för att utföra de överenskomna tjänsterna och som kan krävas för Camurus efterlevnad av sina rättsliga förpliktelser.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 1. ingå ett avtal med dig eller det företag du representerar, avseende de tjänster som ska tillhandahållas,
 2. betala fakturor för utförda tjänster eller ersätta dig för konsulttjänsterna på annat sätt,
 3. administrera din åtkomst till IT-system och kontor som är nödvändig för utförandet av tjänsterna,
 4. efterleva bokföringslagar och relevanta branschregler samt
 5. uppfylla och efterleva våra förpliktelser enligt European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (”EFPIA”).

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som anges i (a) t.o.m. (c) ovan är nödvändig för utförandet av ett avtal, men om du inte är en part i avtalet avseende dina konsulttjänster är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse, eftersom vi har ett berättigat affärsmässigt intresse att anlita dig som konsult. Detta är av ömsesidigt intresse och vi har utfört ett intressebedömningstest med resultatet att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas för dessa ändamål. Du har alltid rätt att göra invändningar mot denna bedömning – se del II nedan.

Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som anges i (d) ovan är nödvändig för att vi ska kunna efterleva vår rättsliga förpliktelse att behandla vissa personuppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som anges i (e) ovan är nödvändig för vårt berättigade intresse, eftersom vi har ett berättigat affärsmässigt intresse av att följa relevanta koder och/eller rutiner i enlighet med branschens standardmässiga riktlinjer.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det ändamål för vilket lagringen sker fortfarande föreligger och så länge det är tillåtet eller krävs enligt gällande lagar och förordningar. När lagringsperioden har utgått raderas eller förstörs personuppgifterna på ett säkert sätt. Detta innebär att dina personuppgifter lagras under den period du är anlitad som konsult och de raderas i allmänhet inom ett år därefter.

 1. JOBBSÖKANDE

Vilka personuppgifter behandlas?

Om du ansöker om en tjänst hos Camurus, direkt till Camurus eller via någon av Camurus externa tjänsteleverantörer (t.ex. rekryteringsbyråer) kan vi samla in följande personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen, i syfte att utvärdera om du är en lämplig kandidat för tjänsten:

 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer),
 • cv och ansökningshandlingar och alla uppgifter som tillhandahålls i sådana dokument,
 • uppgifter som erhålls under intervjuer eller annan interaktion under rekryteringsprocessen samt
 • alla andra uppgifter du tillhandahåller eller som erhålls i samband med rekryteringsprocessen.

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig. Men vi kan även samla in personuppgifter om dig från externa parter, t.ex. från rekryteringsbyråer, leverantörer av bakgrundskontroller, tidigare arbetsgivare och andra affärspartners samt allmänt tillgängliga källor som exempelvis nationella skattemyndigheter och andra offentliga organ eller myndigheter.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

(a) samverka med dig under rekryteringsprocessen,
(b) utvärdera om du är en lämplig kandidat för det utannonserade jobbet eller tjänsten du ansöker om och på annat sätt lägga in dig i rekryteringsprocessen,
(c) genomföra statistiska analyser av jobbsökande för att exempelvis analysera antalet kvinnliga/manliga sökande osv.,
(d) behandla potentiella anspråk som är relaterade till rekryteringsprocessen (t.ex. anspråk om diskriminering osv.) samt
(e) lagra dina uppgifter om vi vill kontakta dig för framtida tjänster om det är tillämpligt och vi har fått ditt uttryckliga samtycke därtill.

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som framställs i (a) t.o.m. (e) ovan är baserad på vårt berättigade intresse, så som beskrivs mer detaljerat nedan.

Det berättigade intresset i samband med ändamål (a) och (b) är att utvärdera om du är en lämplig kandidat för den utannonserade tjänsten, vilket också är till din fördel. För att kunna göra det måste vi granska vissa uppgifter om exempelvis dina tidigare erfarenheter. Vi granskar och begär endast uppgifter som är nödvändiga för ett sådant ändamål.

Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för ändamål (c), eftersom vi vill säkerställa att vi lockar alla typer av personer för att upprätthålla mångfald och för att vidta lämpliga åtgärder med hänsyn till analysresultaten. De personuppgifter som samlas in för statistisk analys sammanställs i ett sammanlagt format som förhindrar att enskilda personer identifieras.

Om du vill ifrågasätta de beslut vi har fattat i samband med rekryteringsprocessen så som beskrivs i ändamål (d) är det väsentligt att vi har dokumenterat våra beslut för att kunna motivera dem och försvara potentiella rättsliga anspråk.

Med tanke på Camurus verksamhet, rättsliga förpliktelser, säkerhetsskäl och vikten av att minska risken för exponering mot och potentiellt läckage av kontrollerade ämnen (t.ex. narkotika) har vi ett berättigat intresse av att utföra drogtester och andra relevanta hälsokontroller om vi erbjuder dig en tjänst hos Camurus där du ska hantera kontrollerade ämnen eller få tillträde till anläggningar där kontrollerade ämnen förvaras. Sådana tester och kontroller utförs endast om de är relevanta för den tjänst du ansöker om. Tester och kontroller utförs av en extern tjänsteleverantör. Camurus kommer endast att få information om huruvida testet var positivt eller negativt och/eller ett meddelande om varningstecken och Camurus kommer inte att få eller lagra några andra uppgifter i samband med sådana tester. Camurus bekräftar att uppgifter som tas emot från den externa tjänsteleverantören kan anses vara känsliga uppgifter enligt GDPR. Om tillämpligt har Camurus, i tillägg till Camurus berättigade intresse av att behandla dessa uppgifter, en rättslig förpliktelse att minska risken för exponering mot och potentiellt läckage av kontrollerade ämnen och därför måste vi bedöma din arbetskapacitet som anställd så som beskrivs häri.

Med tanke på Camurus verksamhets beskaffenhet kan vi även ha ett berättigat intresse av att anlita en extern tjänsteleverantör för att utföra en screening och bakgrundskontroll om du har ansökt om en tjänst med stort ansvarsområde eller som på annat sätt skulle kräva att Camurus säkerställer att du är lämplig för tjänsten. En sådan bakgrundskontroll utförs endast om den är relevant för den tjänst du ansöker om. I ett sådant fall kommer vi att få en sammanfattande rapport från den externa part som har utfört screeningen och bakgrundskontrollen och Camurus kommer inte att lagra några av dessa uppgifter.

Baserat på de ovan nämnda faktorerna har vi utfört ett intressebedömningstest och dragit slutsatsen att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt potentiella intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas för de ändamål som anges häri. Du har alltid rätt att göra invändningar mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter i del II nedan.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (e) är baserad på ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling, vilket vi ber dig om (om tillämpligt). Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke. Du kan läsa mer om dina rättigheter i avsnitt 7 nedan.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så som n��dvändigt för ändamålet och så länge det är tillåtet eller kr��vs enligt gällande lagar och förordningar. När lagringsperioden har utgått raderas eller förstörs personuppgifterna på ett säkert sätt. Detta innebär exempelvis att personuppgifter om jobbsökande lagras under följande angivna perioder:

 • cv, kontaktuppgifter, information om tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning, anteckningar från intervjuer, resultat från intelligens- och personlighetstester raderas i allmänhet när rekryteringsprocessen är slutförd. Men om du är en av de sista kandidaterna sparar vi dina handlingar under upp till två år för att kunna försvara potentiella rättsliga anspråk, t.ex. relaterade till diskriminering. Om du har givit ditt samtycke i bilaga 1 kan vi också lagra vissa av dessa uppgifter under en längre period.
 • Resultaten från drogtester och hälsokontroller sparas inte, eftersom vi endast gör en anteckning om att tester och kontroller har utförts.

DEL II

VEM HAR ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, olaglig åtkomst osv. Antalet personer som har åtkomst till dina personuppgifter är begränsat. Endast de personer som är förknippade med Camurus och som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående ändamål har åtkomst till dina personuppgifter.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom Camurus-koncernen eller med tredje parter som arbetar som konsulter för Camurus, men endast om det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framställs häri.

Vi kan också dela dina personuppgifter med externa parter som utför tjänster å våra vägnar eller som vi på annat sätt samarbetar med, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för de ändamål som anges häri. Sådana parter omfattar bland annat IT-leverantörer, leverantörer av farmakovigilanstjänster, kliniska forskningsorganisationer (CRO), samarbetspartner som exempelvis rekryteringsbyråer, leverantörer av PR- och kommunikationstjänster, CRM-systemleverantörer eller andra affärspartner till Camurus. Det kan dessutom hända att dina personuppgifter delas med tillsyns- och statliga myndigheter om det krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar eller på annat sätt för de ändamål som framställs häri.

Dina personuppgifter kommer endast att överföras till ett land utanför EU/EES om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt behandlingsändamål så som framställs häri. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES gör Camurus rimliga ansträngningar och vidtar säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att hålla dina uppgifter säkra och vi säkerställer att överföringen sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Camurus AB, organisationsnr 556667-9105, med adress Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, eller det Camurus-företag du samverkar med är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Camurus AB eller det Camurus-företag du samverkar med ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Den personuppgiftsansvariges e-postadress är privacy@camurus.com. Andra Camurus-företags kontaktuppgifter finns på vår webbplats, www.camurus.com.

Du har följande juridiska rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt att bli informerad – Du har rätt att få tydlig, transparent och lättbegriplig information om hur vi använder dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är. Det är anledningen till att vi tillhandahåller dig detta integritetsmeddelande.
 • Rätt till åtkomst – Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan be om:
  • en kopia av dina uppgifter,
  • information om ändamål som uppgifterna behandlas för,
  • information om mottagare eller mottagarklasser som uppgifterna lämnas ut till eller kan lämnas ut till,
  • hur länge personuppgifterna lagras (eller de villkor som fastställer detta),
  • all tillgänglig information om källan till personuppgifterna samt
  • huruvida vi utför automatiserat beslutsfattande eller profilering och om vi gör det, information om den logik som är inblandad och resultatet eller följderna av beslutet eller profileringen (se dock nedan).
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande – Camurus använder inte automatiserat beslutsfattande under behandlingen av dina uppgifter och därför är denna rättighet inte tillämplig i samband med detta integritetsmeddelande.
 • Rätt till radering – Du kan begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort om: 
  • du anser inte att vi behöver dina uppgifter för att kunna behandla dem för de ändamål som framställs i detta integritetsmeddelande,
  • om du tar tillbaka ditt samtycke till behandling och vi inte kan behandla dina uppgifter på andra lagliga sätt,
  • du gör invändningar mot vår behandling och vi inte har några berättigade intressen som ger oss möjlighet att fortsätta att behandla dina uppgifter eller
  • dina uppgifter har behandlats olagligt eller har inte raderats när de skulle ha raderats.
 • Rätt att begränsa behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar vidare användning av dina uppgifter. Vi kan dock fortfarande lagra dina uppgifter, men inte använda dem längre. Du kan begära att vi stoppar behandlingen av dina personuppgifter tillfälligt om:
  • du tror att dina uppgifter inte är korrekta. Vi återupptar behandlingen när vi har kontrollerat om uppgifterna är korrekta eller ej,
  • behandlingen är olaglig, men du vill inte radera dina uppgifter,
  • vi inte längre behöver personuppgifterna för vår behandling, men du behöver uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
  • du har gjort invändningar mot behandlingen eftersom du anser att dina intressen bör åsidosätta företagets berättigade intressen.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har under vissa omständigheter rätt att erhålla och återanvända dina personuppgifter för dina egna syften över olika tjänster.
 • Rätt att göra invändningar mot behandling – Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av behandling, inklusive behandling baserad på våra berättigade intressen.
 • Rätt att ta tillbaka samtycke – Om du har givit ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst (men om du gör det innebär det inte att något som vi har gjort med dina personuppgifter med ditt samtycke fram till den tidpunkten är olagligt).
 • Rätt att framföra ett klagomål – Du har rätt att framföra ett klagomål till den tillämpliga dataskyddsmyndigheten om du har invändningar mot eller klagomål om våra sätt att behandla personuppgifter.

Du kan utöva dessa rättigheter utan kostnad genom att kontakta privacy@camurus.com. Om du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare uppgifter i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.