Incitamentsprogram

Camurus har fyra långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram aktiva som riktar sig till bolagets anställda, två teckningsoptionsprogram samt två personaloptionsprogram. Programmen antogs av Årsstämman 2020, 2021, 2022 och 2023. 

Teckningsoptions-
program

Optionerna värderades av ett oberoende institut i enlighet med Black & Scholes modell och förvärvas av deltagarna till marknadspris. Som en del av programmet erhåller deltagarna en tredelad stay-on bonus från bolaget i form av bruttolönetillägg, sammanlagt motsvarande det belopp som deltagaren har betalat för optionerna. Stay-on bonus är villkorad av fortsatt anställning. Kostnaderna, inklusive sociala avgifter, redovisas löpande som personalkostnader i resultaträkningen under  intjäningsperioden, och en skuld beräknas vid varje boksluts­tillfälle baserad på hur mycket som har intjänats.

Personaloptions-
program

Optionerna som tilldelas de anställda vederlagsfritt har en löptid på cirka tre till fyra år räknat från tilldelningsdagen. När optionerna tjänats in kan de lösas in under utnyttjandeperioden förutsatt att  deltagaren fortfarande är anställd.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Camurus till lösenpris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som följde närmast efter bolagets  respektive årsstämma då programmet antogs. Incitamentsprogrammet ESOP 2021/2024 omfattar maximalt 1 215 500 personaloptioner, ESOP 2022/2026 omfattar maximalt 1 000 000 personaloptioner och ESOP 2023/2026 omfattar maximalt 200 000 personaloptioner. 

Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar till tilldelning av optioner genom programmet redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning i eget kapital. Det totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet på de personaloptioner  som tilldelas inklusive aktiemålkurs, och att den anställde kvarstår i bolagets tjänst under utnyttjandeperioden. Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden.

Vid varje rapportperiods slut omprövar bolaget sina bedömningar av hur många optioner som förväntas bli intjänade och skillnaden redovisas i resultaträkningen och motsvarande justering görs i eget kapital. Som underlag för avsättning av sociala avgifter görs kontinuerligt en omvärdering av verkligt värde för de vid varje rapportperiods slut intjänade personaloptionerna. Sociala avgifter redovisas som personalkostnad och motsvarande avsättning görs under lång- eller kortfristiga skulder beroende på återstående löptid. 

För mer information om respektive program se nedan tabell: