Incitamentsprogram

Camurus har tre personaloptionsprogram (ESOP) aktiva som riktar sig till bolagets anställda och ett prestationsaktieprogram. Programmen antogs av årsstämman 2021, 2022, 2023 samt 2024.

Personaloptions-
program

Optionerna som tilldelas de anställda vederlagsfritt har en löptid på cirka tre till fyra år räknat från tilldelningsdagen. När optionerna tjänats in kan de lösas in under utnyttjandeperioden förutsatt att deltagaren fortfarande är anställd. Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Camurus till lösenpris motsvarande 125 respektive 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som följde närmast efter bolagets respektive årsstämma då programmet antogs. 

Incitamentsprogrammet ESOP 2021/2024 omfattar maximalt 1 215 500 personaloptioner medan ESOP 2022/2026 omfattar maximalt 1 000 000 personaloptioner och ESOP 2023/2026 maximalt 200 000 personaloptioner. 

Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar till tilldelning av optioner genom programmet redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning i eget kapital. Det totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet på de personaloptioner som tilldelas inklusive aktiemålkurs och att den anställde kvarstår i bolagets tjänst under utnyttjandeperioden. Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden. Vid varje rapportperiods slut omprövar bolaget sina bedömningar av hur många optioner som förväntas bli intjänade och skillnaden redovisas i resultaträkningen och motsvarande justering görs i eget kapital. Som underlag för avsättning av sociala avgifter görs kontinuerligt en omvärdering av verkligt värde för de vid varje rapportperiods slut intjänade personaloptionerna. Sociala avgifter redovisas som personalkostnad och motsvarande avsättning görs under lång- eller kortfristiga skulder beroende på återstående löptid. 

För mer information om respektive program se nedan tabell:

Prestationsaktieprogram

Årsstämman 2024 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett prestationsaktieprogram 2024/2027 samt leveransåtgärder i anledning därav i form av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om en riktad emission av högst 240 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier och beslut om överlåtelse av högst 185 000 egna stamaktier till deltagarna i programmet.

Prestationsaktieprogrammet omfattar samtliga anställda i Camurus-koncernen och innefattar en möjlighet för Camurus anställda att efter en treårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Målen är kopplade till absolut sammanlagd ökning av total aktieägaravkastning (TSR, total shareholder return) mellan årsstämman 2024 och årsstämman 2027, Camurus omsättningstillväxt, där omsättningen (enligt redovisningen) för räkenskapsåret 2023 jämförs med omsättningen (enligt redovisningen) för räkenskapsåret 2026, och (c) bolagets pipeline-utveckling under räkenskapsåren 2024 (juni)2027 (maj). Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,42 procent av aktierna och rösterna i bolaget.