Pressmeddelande

Camurus AB Delårsrapport januari - september 2015

22 oktober 2015

Finansiell sammanfattning

Tredje kvartalet 2015

 • Nettoomsättning 37,2 (34,0) MSEK.
 • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -7,1 (-1,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt -22,7 (-1,6) MSEK, belastat med 17,2 (0) MSEK för ett aktierelaterat bonusprogram.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -3,61 (-0,27) kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -24,0 (-24,4) MSEK.
 • Likvida medel 112,3 (0,0) MSEK.
 • En utvecklingsrelaterad milstolpesersättning om 2,5 MUSD har uppnåtts i samarbetet med Novartis avseende CAM2029 för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer.
 • CAM2038 har beviljats ”Fast Track”-status av amerikanska läkemedelsverket (FDA) för behandling av opiatberoende.
 • FDA har godkänt start av två registreringsgrundande kliniska prövningar, en fas III- och en fas II-studie, av CAM2038 för behandling av opiatberoende.
 • Ansökningar om prövningstillstånd för utförande av en fas III-studie av CAM2038 för behandling av opiatberoende har inlämnats till nationella myndigheter i EU och Australien.
 • Camurus styrelse har förstärkts med två nya ledamöter: Kerstin Valinder Strinnholm och Marianne Dicander Alexandersson.
 • Förberedelserna inför en möjlig notering av Camurus på Nasdaq Stockholm fortskrider. Kostnader för detta har belastat rörelseresultatet med 5,1 MSEK.

Belopp i MSEK2015         
juli - sep
2014
juli-sep
2015
jan – sep
2014
jan – sep
2014
jan – dec
Nettoomsättning 37,234,0118,563,3208,2
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster-7,1-1,9-25,6-34,362,3
Rörelseresultat-29,1-1,9-163,7-34,362,3
Periodens resultat-22,7-1,6-127,7-26,548,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten-24,0-24,4-45,2-77,269,4
Likvida medel112,30,0112,30,00,1
Soliditet i koncernen, %49%37%49%37%59%
Balansomslutning210,264,2210,264,2207,7

Vd:s kommentar över tredje kvartalet

Efter en period av intensiv planering, förberedelser, och interaktioner med amerikanska och europeiska regulatoriska myndigheter är vi och vår partner Braeburn Pharmaceuticals klara att starta registreringsgrundande kliniska fas III-prövningar av CAM2038 (vecko- och månadsprodukter). CAM2038 har potential att väsentligt förbättra behandlingen av opiatberoende genom att; minska bördan av daglig medicinering, öka behandlingsföljsamheten, samt minska risken för spridning och missbruk. Möjligheten för produkterna att tillgodose ett stort medicinskt behov för en allvarlig och livshotande sjukdom bekräftades genom att FDA under perioden beviljat CAM2038 så kallad ”Fast Track”-status, vilket möjliggör en snabbare registrering och lansering på marknaden.  

Rekrytering av patienter till fas III- och fas II-prövningar av CAM2038 för behandling av opiatberoende påbörjas i USA under fjärde kvartalet. Samtidigt inleds arbetet med att starta ytterligare en fas-III prövning av CAM2038 för behandling av opiatberoende i Europa och Australien. Med Braeburn Pharmaceuticals pågår också förberedelser av kliniska prövningar av CAM2038 för behandling av kronisk smärta. 

Med Novartis pågår tillverkningsförberedelser inför kommande start av fas III-prövningar av CAM2029 för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer (NET). Parallellt med detta avslutas en fas II-pilotstudie i två patientgrupper, akromegali respektive NET. Därutöver utför Camurus och Novartis en doseskalerande fas I-prövning av ytterligare en läkemedelskandidat, CAM4071, en långtidsverkande peptid (ej offentliggjord substans) baserad på Camurus FluidCrystal®injektionsdepå.

Under kommande månader slutförs också en fas II-prövning av den egna produkten CAM2032 för behandling av prostatacancer. Resultaten från studien beräknas vara tillgängliga i början av 2016.

Utöver ovan beskrivna aktiviteter avseende den kliniska projektportföljen pågår utvärderingar av flera nya läkemedelskandidater i preklinisk utveckling. Dessa omfattar både egna utvecklingsprojekt samt flera projektsamarbeten med internationella biotech- och läkemedelsbolag. Camurus bedömer att kliniska prövningar av minst en av dessa produktkandidater kommer att påbörjas under 2016.

Inför marknadsgodkännande av CAM2038 (vecko- och månadsprodukter) i Europa, har vi inlett en process att utveckla vår kommersiella organisation för marknadsföring och försäljning av CAM2038 på utvalda europeiska marknader. Produkten bedöms ha en betydande marknadspotential för behandling av opiatberoende och har en koncentrerad och välkänd målgrupp.

Camurus nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 37,2 (34,0) MSEK, med ett operativt resultat före jämförelsestörande poster om -7,1 (-1,9) MSEK varav 5,1 MSEK avser nedlagda kostnader för förberedelser inför en möjlig notering av Camurus. Resultatet efter skatt uppgick till -22,7 (-1,6) MSEK, av vilket 17,2 MSEK representerar en kostnad för ett aktierelaterat bonusprogram utställt till Camurus personal och styrelse.

För att möjliggöra vår strategi, med en framtida expansion av den kliniska produktportföljen samt en etablering av en egen kommersiell organisation för försäljning av CAM2038 och andra kompletterande produkter förbereder vi nu bolaget för en marknadsnotering på Nasdaq OMX Stockholm.

Vi siktar mot ett framgångsrikt fjärde kvartal, med stora möjligheter och intressanta utmaningar, inte minst starten av våra två fas III-prövningar av CAM2038 mot opiatberoende tillsammans med vår amerikanska partner Braeburn Pharmaceuticals.

Fredrik Tiberg
Verkställande direktör

Kommande rapporttillfällen
Boksluts­kommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2015 publiceras den 17 februari 2016.
Årsredovisningen för 2015 publiceras tredje veckan i mars 2016.

Ytterligare information
För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Tiberg, Verkställande direktör
Tfn: +46 46 286 46 92, e-post: ir@camurus.com.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt läkemedelsföretag fokuserat på utveckling och marknadsföring av nya innovativa läkemedelsterapier och medicinstekniska produkter för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Nya läkemedel med potential som best-in-class tas fram baserat på den egna nanoteknologiplattformen FluidCrystal®. Företagets produktportfölj innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende, i ett antal tidiga forskningssamarbeten med läkemedels- och bioteknikföretag runt om i världen. För mer information se
www.camurus.com  

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')