Pressmeddelande

Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2023

09 november 2023 | regulatoriska

”Stark finansiell utveckling och lansering av Brixadi™ i USA”

Sammanfattning tredje kvartalet 2023

Juli - september

 • Totala intäkter uppgick till 384 (241) MSEK, en ökning om 59% (49% vid CER1), varav produktförsäljningen var 346 (241) MSEK, en ökning om 44% (38% vid CER1)
 • Jämfört med föregående kvartal ökade produktförsäljningen med 13% (9% vid CER1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 104 (41) MSEK, en förbättring om 63 MSEK (154%)
 • Kassabehållningen var 1 154 (520) MSEK vid slutet av kvartalet, en ökning om 634 MSEK (122%)
 • Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade till uppskattningsvis 45 000
 • Europeiska kommissionen utfärdade uppdaterat marknadsföringstillstånd för Buvidal utan tidsbegränsning
 • Brixadi™ lanserades för behandling av patienter med opioidberoende i USA
 • Camurus erhöll 35 MUSD i engångsbetalning av Braeburn avseende godkännande av Brixadi i USA
 • Positiva resultat annonserades från fas 3-långtidsstudie av CAM2029 i patienter med akromegali
 • Publikation av populations-farmakokinetiska analyser avseende Buvidal i Clinical Pharmacokinetics2

Januari - september

 • Totala intäkter uppgick till 1 342 (688) MSEK, en ökning om 95% (86% vid CER1), varav produktförsäljningen var 933 (668) MSEK, en ökning om 40% (35% vid CER1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 554 (53) MSEK, en förbättring om 501 MSEK (945%)

Viktiga händelser efter perioden

 • Utsikten för 2023 års intäkter höjdes från intervallet 1 530 – 1 650 MSEK till 1 640 – 1 720 MSEK samt resultat före skatt från 425 – 525 MSEK till 525 – 600 MSEK
   

Finansiell översikt tredje kvartalet 2023

 • Totala intäkter 384 (241) MSEK 
  - varav produktförsäljning 346 (241) MSEK
 • Rörelsekostnader 253 (184) MSEK
 • Rörelseresultat 104 (41) MSEK
 • Resultat för perioden 86 (35) MSEK
 • Resultat per aktie, efter utspädning, 1,50 (0,61) SEK
 • Likvida medel 1 154 (520) MSEK

1. Till fasta växelkurser
2. Björnsson, M., et al. Clin Pharmacokinet. 2023;62:1427-1443

 

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus hade ett starkt tredje kvartal med hög försäljningstillväxt i Europa och Australien, lansering av Brixadi™ i USA och utläsning av positiva fas-3 resultat från långtidsstudie av CAM2029 för behandling av akromegali. Vår licenspartner Braeburns lansering av Brixadi påbörjades och resulterade både i en signifikant engångsbetalning och en första royaltyintäkt för Camurus. Totalt var tillväxten under kvartalet nära 60 procent och som konsekvens av den positiva utvecklingen höjdes den finansiella utsikten för helåret 2023.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media bjuds in till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/46216

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet CAMX. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 9 november 2023, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')