Pressmeddelande

Camurus och Braeburn Pharmaceuticals ingår exklusivt licensavtal för långtidsverkande subkutant buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta

20 november 2014
Lund, Sverige och Princeton, New Jersey, USA, 20 november, 2014 – Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar idag att de ingått ett exklusivt licensavtal för Camurus långtidsverkande buprenorfinprodukt, CAM2038, för behandling av opiatberoende och smärta. Braeburn erhåller exklusiva licensrättigheter i Nordamerika samt en option för Japan, Korea, Taiwan och Kina. Camurus behåller samtliga rättigheter i resten av världen.

Enligt avtalet erhåller Camurus en initial kontantersättning på 20 miljoner dollar. Utöver detta har bolaget rätt till utvecklingsrelaterade milstolpar om 35 miljoner dollar för opiatberoende samt 21 miljoner dollar för smärta. Camurus har också rätt till en tvåsiffrig royalty på Braeburns produktförsäljning samt 75 miljoner dollar i försäljningsrelaterade milstolpsersättningar.

Camurus långtidsverkande buprenorfindepå kan innebära ett nytt behandlingsparadigm för individer beroende av heroin eller opiatbaserade läkemedel. Produkten utvecklas i två varianter för dosering en gång i veckan alternativt en gång i månaden. Förutom att befria patienter och vårdpersonal från bördan av daglig medicinering har CAM2038 utvecklats för att minimera de risker för missbruk och spridning som kopplats till daglig tablettdosering.

Efter positiva resultat i fas 1- och fas 2-studier har Camurus och Braeburn för avsikt att påbörja fas 3-studier under första halvåret 2015. Ansökningar om marknadsgodkännande för opiatberoende i USA och EU är planerade till 2016.

Parallellt med fas 3-studierna avseende opiatberoende påbörjas den kliniska utvecklingen för behandling av smärta. Buprenorfin är etablerad som effektiv och säker behandling av smärta. I kombination med långtidsverkande injektioner minimeras risken för missbruk och felanvändning.

“Avtalet med Braeburn sammanför två bolag med gemensam vision och starkt engagemang. Vi får synergieffekter och kan effektivt vidareutveckla och marknadsföra våra långtidsverkande buprenorfinläkemedel på den globala marknaden. Samarbetet innebär att vi effektivt kan driva fas-3 studier för registrering av nya effektiva och trygga behandlingsalternativ för personer som lider av missbruksproblem och långvarig smärta” säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef för Camurus.

“Det här avtalet bekräftar Braeburns intresse och fokus på behandling av opiatberoende. Genom att få tillgång till Camurus produkter har Braeburn nu flera nya långtidsverkande behandlingar, inklusive implantat och subkutana injektioner som baserat på patienters individuella behov och behandlingsfas kan bli viktiga alternativ till dagens sublinguala produkter, som kräver daglig medicinering” säger Behshad Sheldon, President and CEO, Braeburn Pharmaceuticals. “Camurus produkter har potentialen att bidra till större behandlingsfrihet för patienter och möjlighet att fokusera på andra aspekter av deras tillfrisknande.”

Om opiatberoende
Opiatberoende kopplat till missbruk av heroin och smärtstillande opiatläkemedel är ett komplext sjukdomstillstånd som ofta kräver långvarig läkemedelsbehandling och samtalsterapi. Behovet av nya effektiva behandlingsmetoder för opiatmissbruk är stort för både patienter och samhället.
Det senaste årtiondet har opiatberoende vuxit kraftigt globalt. I USA har beroendet närmast utvecklats till en epidemi, med nästan fem miljoner människor som rapporterats använda opiater för icke-medicinskt bruk och ett kraftigt ökande antal överdoser. 2013 konstaterades att omkring 2,5 miljoner amerikaner var beroende av heroin och smärtstillande opiatläkemedel.

Om smärta
Smärtbehandling är en av de svåraste medicinska utmaningarna, med få behandlingsalternativ tillgängliga i dagsläget. Även om opiater har en central roll i behandlingen av kronisk smärta, är balansgången mellan smärtstillande effekt och risker för tillvänjning, missbruk och spridning, svår. Bara i USA uppskattas över 100 miljoner personer lida av kronisk smärta. Av dessa behandlas omkring 40 miljoner för medelsvår till svår smärta.

Om långtidsverkande buprenorfin (CAM2038)
CAM2038 är en ny långtidsverkande buprenorfininjektion baserad på Camurus patenterade FluidCrystal® formuleringsteknologi. Produkten utvecklas för behandling av opiatberoende och smärta och är designad för enkel, säker och patientvänlig administrering som en liten subkutan injektion. Den kan ges antingen en gång i veckan eller en gång i månaden beroende på patientens behov och behandlingsfas. Terapeutiska nivåer av buprenorfin uppnås snabbt och bibehålls under doseringsperioden. De långtidsverkande buprenorfinprodukterna ges av sjukvårdspersonal för att minska risker för missbruk och spridning.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ingår i Apple Tree-gruppen, är inriktat på utveckling och kommersialisering av nya behandlingsalternativ för individer som lider av allvarliga neuropsykiatriska störningar, inklusive beroende, och för vilka långtidsverkande mediciner är helt nödvändiga. I december 2012 licensierade Braeburn de amerikanska och kanadensiska rättigheterna för Probuphine®, ett subdermalt implantat av buprenorfin för underhållsbehandling av opiatberoende. Rekryteringen av patienter till en pågående Fas 3-studie för Probuphine® har precis avslutats. Studien väntas vara klar i mitten av 2015 och ansökan om marknadsföringstillstånd kommer då att skickas in.
För mer information se www.braeburn.com.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt läkemedelsföretag fokuserat på utveckling av nya innovativa läkemedelsterapier och medicinstekniska produkter för behandling av sjukdomar med stora medicinska behov. Företagets produktportfölj innehåller produkter för behandling av smärta, opiatberoende och cancer. Förutom egna utvecklingsprogram har Camurus nyligen ingått ett samarbete kring utveckling av en långtidsverkande oktreotidprodukt (CAM2029) med Novartis AG för behandling av patienter med akromegali och neuroendokrina tumörer. Företaget är även aktivt i ett antal tidiga forskningssamarbeten med läkemedels- och bioteknikföretag runt om i världen, baserat på den egna teknologiplattformen FluidCrystal®. Camurus ingår i GS Development-koncernen.
För mer information se www.camurus.com.

Mediakontakter:
Fredrik Tiberg, vd
Tel: +46 (0)46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com
www.camurus.com

Helen Shik/Sherry Feldberg
MSLGROUP Boston
+1 781-684-0770
braeburnpharma@mslgroup.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')