Pressmeddelande

Camurus och Braeburn Pharmaceuticals annonserar första dosering i fas 3-effektstudie av långtidsverkande behandling av opiatberoende patienter

30 december 2015 | regulatoriska

Lund, Sverige och Princeton, New Jersey, USA — 30 december 2015 — Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar att första patienten doserats i en dubbelblind fas 3-effektstudie av CAM2038 för behandling av opiatberoende.

– Fas 3-studien kommer att ge värdefull kunskap om de behandlingseffekter och förbättringar för patienter som kan uppnås med våra långtidsverkande buprenorfin-produkter. Intresset för produkten är stort och vi förväntar oss därför en snabb patientrekrytering och avslutning av studien under andra halvåret av 2016, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef på Camurus.

Fas 3-prövningen är en randomiserad, dubbelblind studie där två parallella grupper behandlas med långtidsverkande subkutant buprenorfin (CAM2038) eller daglig sublingual medicinering. Studien inkluderar opiatberoende patienter som söker, men inte står på, medicinsk underhållsbehandling. Fas 3-prövningen är en del av registreringsprogrammet för CAM2038, som också omfattar två pågående studier; en fas 2-prövning av den opiatblockerande effekten av CAM2038 samt en nyligen påbörjad fas-3 studie av långtidssäkerhet och effekt.

 – Om studien blir framgångsrik kan det innebära ett paradigmskifte för behandlingen av opiatberoende. Patienter erbjuds för första gången möjlighet att påbörja behandling med en skräddarsydd långtidsverkande medicinering som kan ges både vecko- och månadsvis, säger Dr. Rishi Kakar vid Segal Institute, Florida.

Opiatberoende är ett globalt växande hälso- och samhällsproblem med få behandlingsmöjligheter. I USA har beroende av smärtstillande opiatläkemedel och heroin under det senaste decenniet nått epidemiska proportioner. Opiatberoende är ett kroniskt sjukdomstillstånd som bland annat är förenat med en avsevärt förhöjd dödlighet kopplat till överdosering. Under 2014 rapporterades bara i USA omkring 29000 dödsfall under 2014, motsvarande nästan 80 dödsfall per dag, enligt USAs ”Center for Disease Control and Prevention (CDC)”.

– Evidensbaserad forskning visar att underhållsmedicinering med buprenorfin är essentiellt vid behandlingen av opiatberoende. CAM2038 erbjuder nya möjligheter för långsiktigt tillfrisknande för patienter som är beroende av opiatläkemedel och heroin. Produkterna möjliggör individuellt anpassad behandling och eliminerar de risker som förknippas med nuvarande daglig sublingual medicinering, säger Behshad Sheldon, vd för Braeburn Pharmaceuticals.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ägs av investmentföretaget Apple Tree Partners, utvecklar tablettfria behandlingar med inriktning på neurologiska och psykiska sjukdomar. Braeburn Pharmaceuticals utvecklingsportfölj utgörs av långtidsverkande implantat och injektionsprodukter för allvarliga neurologiska och psykiatriska tillstånd, såsom opiatberoende, smärta och schizofreni. Bland läkemedelskandidaterna finns Probuphine® (ett sexmånaders buprenorfin-implantat för behandling av opiatberoende), CAM2038 (subkutana vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta), ett sexmånaders risperidon-implantat för behandling av schizofreni, samt en ny substans (ATI-9242) för behandling av schizofreni. För mer information, se www.braeburnpharmaceuticals.com.  

Om CAM2038
Läkemedelskandidaten CAM2038 omfattar två långtidsverkande produkter för behandling av opiatberoende med buprenorfin, som doseras subkutant en gång i veckan eller en gång i månaden. Båda produkterna utvecklas i olika doser för att kunna användas under samtliga behandlingsfaser, från initiering till långvarig underhållsbehandling. Produkterna är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal, vilket ska minimera risken för olaglig spridning, missbruk, felanvändning och oavsiktlig exponering av minderåriga och barn. Säkerhet, tolerans, samt farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper hos CAM2028 har med goda resultat hittills utvärderats i tre kliniska fas 1- och 2-studier med sammanlagt 176 individer.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.   

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
ir@camurus.com  
www.camurus.se

Jim Weinrebe
MSLGROUP Boston
781-684-0770
braeburnpharma@mslgroup.com

Dagens tillkännagivande att den första patienten har doserats i fas 3-programmet för CAM2038 för opiatberoende är i överensstämmelse med tidslinjerna för fortsatt klinisk utveckling av CAM2038 som kommunicerats i det prospekt inför börsnoteringen av Camurus som publicerades den 19 november 2015. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')