Pressmeddelande

Slutligt pris i Camurus börsintroduktion har fastställts till 57 SEK per aktie – handeln inleds idag på Nasdaq Stockholm

03 december 2015
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Lund — 3 december 2015 — Camurus AB (publ) (”Camurus” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet avseende erbjudandet av nyemitterade aktier och försäljning av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland svenska och internationella investerar­e.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandepriset har fastställts till 57 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde om 2 125 MSEK för samtliga aktier utgivna av Camurus.
  • Erbjudandet består av totalt 11 142 554 aktier i Camurus, motsvarande 30 procent av aktierna i Bolaget, varav 9 736 842 är nyemitterade aktier och 1 405 712 är befintliga aktier som säljs av Sandberg Development AB (”Sandberg Development” eller “Huvudägaren”) som Huvudägaren i direkt anslutning till Erbjudandet förvärvat som ett led i fullföljandet av Bolagets aktiebonusprogram.
  • Vidare har Huvudägaren utfärdat en övertilldelningsoption om upp till 1 671 383 befintliga aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet sammanlagt 12 813 937 aktier, motsvarande ett totalt värde av Erbjudandet om 730 MSEK, varav bruttolikviden från nyemissionen uppgår till cirka 555 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • Backahill Utveckling AB, Catella Fondförvaltning AB, Fjärde AP-fonden, Gladiator och Grenspecialisten Förvaltning AB har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 240 MSEK. Deras aktieägande kommer, sammanlagt, uppgå till cirka 11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
  • Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Sandberg Development att kvarstå som den största aktieägaren i Camurus och kommer, om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 54 procent av aktierna i Bolaget.
  • Alla investerar­e som har anmält sig för förvärv av aktier i Erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier.
  • Handel i Bolagets aktier inleds idag den 3 december 2015 på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.

Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus, kommenterar:
– Börsnoteringen av Camurus är ett viktigt led i satsningen på att bygga ett starkt och livskraftigt läkemedelsbolag med bas i Sverige. Noteringen ger oss ökad kapacitet att vidareutveckla våra teknologier och produkter. Den möjliggör dessutom framtida produktlanseringar i egen regi genom etableringen av en kommersiell organisation med initialt fokus på den europeiska marknaden för opiatberoende. Förtroendet från cornerstone-investerar­e tillsammans med det breda intresset från både institutioner och allmänhet är mycket glädjande och bekräftar vår strategi och framtidspotential.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legala rådgivare till Camurus och Huvudägaren. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information

Fredrik Tiberg, vd och forskningschef
Tel.  046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  070 853 72 92
ir@camurus.com

Viktig information                    

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Camurus AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerar­e” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. Eventuellt erbjudande i USA av värdepapper som här omnämns kommer endast att lämnas till ett begränsat antal investerar­e som bedöms vara qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act (”QIBs”), eller i enlighet med annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Camurus aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har den 19 november 2015 offentliggjorts och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på Camurus hemsida (www.camurus.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')