Pressmeddelande

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Camurus

10 december 2015
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Lund — 10 december 2015 — Med hänvisning till pressmeddelandet från Camurus AB (publ) (”Camurus” eller ”Bolaget”) den 3 december 2015 meddelar Camurus idag att Carnegie och Handelsbanken Capital Markets (gemensamt ”Joint Global Coordinators”), i samband med erbjudandet och notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo avseende 1 671 383 befintliga aktier i Camurus. 

I samband med Erbjudandet har Bolagets huvudägare Sandberg Development AB (”Sandberg Development”) ställt ut en option till Joint Global Coordinators att köpa upp till 1 671 383 befintliga aktier i Bolaget i syfte att täcka övertilldelningar av aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Global Coordinators har idag utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer Sandberg Development att inneha 20 014 978 aktier i Camurus, motsvarande cirka 54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Joint Global Coordinators beslutat att avbryta stabiliseringsperioden.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information

Fredrik Tiberg, vd och forskningschef
Tel.  046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  070 853 72 92
ir@camurus.com


Viktig information                    
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Camurus AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerar­e” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. Eventuellt erbjudande i USA av värdepapper som här omnämns kommer endast att lämnas till ett begränsat antal investerar­e som bedöms vara qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act (”QIBs”), eller i enlighet med annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Camurus aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har den 19 november 2015 offentliggjorts och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på Camurus hemsida (www.camurus.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2015 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')