Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2016

03 maj 2016 | regulatoriska

Lund — 3 maj 2016 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2016 avhölls idag tisdagen den 3 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Per Olof Wallström, Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Svein Mathisen, Per Sandberg, Fredrik Tiberg och Kerstin Valinder Strinnholm. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Björn Olsson hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 350 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 610 310 448 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som beslutades av extra bolagsstämma 2015. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att kontant rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå med 40 procent av den fasta lönen för vd och 30 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader för vd respektive 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet innebär att högst 550 000 teckningsoptioner ges ut till det av Camurus helägda dotterbolaget Camurus Development AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2017 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2019 till och med den 15 december 2019. Teckningskursen ska motsvara 140 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 18 maj 2016 till och med den 24 maj 2016. Deltagarna ska även inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget, vilket sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna samt förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning vid respektive utbetalningstillfälle. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,5 procent.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, Vd och koncernchef
Tel.  +46 46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  +46 70 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 kl. 20.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')