Pressmeddelande

Camurus och Braeburn Pharmaceuticals presenterar nya data från tre kliniska studier av långtidsverkande buprenorfin

21 oktober 2016

Lund, Sverige och Princeton, New Jersey — 21 oktober 2016 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) och Braeburn Pharmaceuticals presenterar tre kliniska studier av CAM2038 för behandling av opiatberoende vid ISAM and CSAM-SMCA XXVII Annual Meeting and Scientific Conference Montreal 2016. Mötet samordnas av International Society of Addiction Medicine (ISAM) och Canadian Society of Addiction Medicine (CSAM) som samlar läkare och andra aktörer verksamma inom beroendebehandlingsområdet. Data presenteras under eftermiddagen amerikansk tid i ett symposium under titeln ”Advances in Pharmacotherapy”.

De tre vetenskapliga presentationerna omfattade:

  • Positiva resultat från en nyligen avslutad fas 2-studie av opiatblockerande effekter av CAM2038, presenterade av professor Sharon Walsh, MD, University of Kentucky.
  • Farmaceutisk utveckling och farmakokinetik för CAM2038 vecko- och månadsdepåer jämfört med dagligen administrerade sublinguala buprenorfintabletter, presenterades av professor Fredrik Tiberg, vd för Camurus.  
  • Studiedesign och detaljer för pågående fas 3-studie presenterades av professor Michelle Lofwall, MD/PhD, Medical Director vid UK College of Medicine Straus Clinic, University of Kentucky.

Abstracts för presentationerna kommer att publiceras på ISAMs hemsida (http://isamweb.org/home/) efter konferensen.

Om fas 2-studien av opiatblockerande effekter
Fas 2-studien var en randomiserad, dubbelblind studie på opiatberoende patienter behandlade på tre olika kliniker i USA. Studien var utformad för att studera CAM2038:s förmåga att blockera subjektiva effekter av det injicerade opiatläkemedlet hydromorfon i patienter med genomsnittligt till svårt opiatberoende som inte söker behandling för sitt beroende. Efter att ha inkluderats i studien randomiserades patienterna till olika veckodoser av CAM2038. Efter dosering vid två tillfällen utfördes vid olika tidpunkter totalt fyra randomiserade provokationer med hydromorfon- respektive placebodoser där subjektiva opiateffekter utvärderades, bland annat i form av upplevd positiv drogeffekt. Ytterligare studieinformation finns tillgänglig på www.clinicaltrials.gov.

Om farmakokinetikstudien
Farmakokinetikstudien var en öppen studie utformad för att utvärdera farmakokinetik för buprenorfin and norbuprenorfin samt säkerhet efter vecko- respektive månadsdosering av CAM2038 jämfört med aktiv kontroll (intravenös och/eller sublingual buprenorfin). Studien visade att de farmakokinetiska profilerna för de två produkterna och totalt fem olika doser som undersöktes i studien stödjer både vecko- och månadsdosering av CAM2038. Med två olika durationer och dosproportionell farmakokinetik kan CAM2038 bidra till individuellt anpassad behandling av opiatberoende under samtliga behandlingsfaser, från initiering till långtidsbehandling.

Om fas 3-studien
Studien ar en randomiserad, dubbelblind, aktivkontrollerad fas 3 studie utformad för att undersöka effekt och säkerhet av CAM2038 vecko- och månadsprodukter jämfört med sublingual buprenorfin vid behandling av opiatberoende. Patienter som aktivt söker behandling randomiserades till dosering med CAM2038 eller placebo och behandlades över en 24-veckorsperiod från initiering till underhållsbehandling. Ytterligare studieinformation finns tillgänglig på www.clinicaltrials.gov.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ägs av investmentföretaget Apple Tree Partners, är ett läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering och utveckling av långtidsverkande behandlingar för att förbättra patienters sjukdomstillstånd och befrämja tillfrisknande vid neurologiska och psykiska sjukdomar. Braeburns kommersiella produkt, Probuphine® (buprenorfin) implantat, godkändes av FDA i maj 2016. Braeburn Pharmaceuticals utvecklingsportfölj utgörs av långtidsverkande implantat och injektionsprodukter för allvarliga neurologiska och psykiatriska tillstånd, såsom opiatberoende, smärta och schizofreni. Braeburns läkemedelskandidater befinner sig i olika faser av den kliniska utvecklingen, och inkluderar CAM2038 (subkutana vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta), samt ett sexmånaders risperidon-implantat för behandling av schizofreni, se www.braeburnpharmaceuticals.com.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.com.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com

Sherry Feldberg
MSLGROUP Boston
781-684-0770
braeburnpharma@mslgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 19.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')