Pressmeddelande

Camurus och Braeburn Pharmaceuticals startar fas 2-studie i opiatberoende patienter med kronisk smärta

22 februari 2016

Lund, Sverige och Princeton, New Jersey, USA — 22 februari 2016 — Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar att de första patienterna doserats i en fas 2-studie av CAM2038 i opiatberoende patienter med kronisk smärta.

Studiens primära mål är att utvärdera farmakokinetik vid upprepad dosering av CAM2038, omfattande både vecko- och månadsprodukter. Studien dokumenterar också olika subkutana injektionsställen för att skapa underlag för flexibel dosering. Förutom farmakokinetik, studeras också effekten av CAM2038 på kronisk smärta samt produkternas säkerhetsprofil, inklusive lokal och systemisk tolerans.

– CAM2038 har potential att ge effektiv och säker smärtlindring dygnet runt, med minimal risk för felanvändning, missbruk och spridning. Buprenorfins farmakologiska egenskaper i kombination med vår teknologi, FluidCrystal®, kan också minska risken för andningsdepression och överdosering jämfört med nuvarande opiatläkemedel, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus.  

– Personer som lider av kronisk smärta och är opiatberoende är en svårbehandlad patientgrupp. Genom användning av ett långtidsverkande buprenorfin slipper patienterna ta smärtstillande opiater flera gånger dagligen. Buprenorfin kan också skydda mot utveckling av opioidtolerans och inducerad hyperalgesi, vilka båda är problem kopplat till användning av konventionella opiater, säger dr Greg Sullivan, Medical Director, Parkway Medical Center, Birmingham, Alabama.

– Det här är den fjärde kliniska prövningen, inklusive två registreringsgrundade fas 3-studier, av CAM2038 som vi påbörjat under det senaste fem månaderna. Tillgång till enkel subkutan dosering på olika platser i kroppen ger ökad flexibilitet för patienter och sjukvårdspersonal, säger Behshad Sheldon, vd, Braeburn Pharmaceuticals.  – Vårt mål är att erbjuda patienter som lider av opiatberoende och kronisk smärta bästa möjliga vård genom individanpassade långtidsverkande behandlingar.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ägs av investmentföretaget Apple Tree Partners, utvecklar tablettfria behandlingar med inriktning på neurologiska och psykiska sjukdomar. Braeburn Pharmaceuticals utvecklingsportfölj utgörs av långtidsverkande implantat och injektionsprodukter för allvarliga neurologiska och psykiatriska tillstånd, såsom opiatberoende, smärta och schizofreni. Bland läkemedelskandidaterna finns Probuphine® (ett sexmånaders buprenorfin-implantat för behandling av opiatberoende), CAM2038 (subkutana vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta), ett sexmånaders risperidon-implantat för behandling av schizofreni, samt en ny substans (ATI-9242) för behandling av schizofreni. För mer information, se www.braeburnpharmaceuticals.com.  

Om CAM2038
Läkemedelskandidaten CAM2038 omfattar två långtidsverkande produkter för behandling av opiatberoende med buprenorfin, som doseras subkutant en gång i veckan eller en gång i månaden. Båda produkterna utvecklas i olika doser för att kunna användas under samtliga behandlingsfaser, från initiering till långvarig underhållsbehandling. Produkterna är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal, vilket ska minimera risken för olaglig spridning, missbruk, felanvändning och oavsiktlig exponering av minderåriga och barn. Säkerhet, tolerans, samt farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper hos CAM2038 har med goda resultat hittills utvärderats i tre kliniska fas 1- och 2-studier med sammanlagt 176 individer. CAM2038 utvecklas även för behandling av kronisk smärta där den effektiva smärtlindringen av buprenorfin kombineras med långtidsfrisättning genom FluidCrystal® injektionsdepå.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.   

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
ir@camurus.com  
www.camurus.se

Sherry Feldberg
MSLGROUP Boston
+1 781-684-0770
braeburnpharma@mslgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2016 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')