Pressmeddelande

Camurus utvidgar samarbetet med Braeburn Pharmaceuticals med ny kombinationsprodukt mot smärta och illamående

24 oktober 2016 | regulatoriska

Lund, Sverige och Princeton, New Jersey — 24 oktober 2016 — Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar idag att man utvidgar samarbetet och licensavtalet från 2014 till att även omfatta kombinationsprodukter med buprenorfin. Den första läkemedelskandidaten inom det utökade samarbetet är en kombinationsprodukt av buprenorfin och granisetron, baserad på Camurus FluidCrystal® injektionsdepå, mot postoperativ smärta, illamående och kräkningar. Den nya läkemedelskandidaten, CAM2058, har utvärderats i prekliniska studier och klinisk utveckling påbörjas under fjärde kvartalet 2016.   

− Vi är väldigt glada att kunna tillkännage utvidgningen av vårt framgångsrika samarbete med Camurus. Den nya produktkandidaten ger möjligheter att expandera Braeburns utbud av effektiva läkemedelskandidater  för behandling smärta, samtidigt som den adresserar andra vanliga postoperativa symptom som illamående och kräkningar, säger Behshad Sheldon, vd för Braeburn Pharmaceuticals.

− CAM2058 har potential att förbättra patienters välbefinnande postoperativt  samt minska behovet av annan medicinering, inklusive smärtstillande opiater i hemmet. Vårt partnerskap med Braeburn Pharmaceuticals utgör en stark plattform för den fortsatta globala utvecklingen av denna spännande produkt, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef på Camurus.

− Postoperativ smärta, illamående och kräkningar är vanliga symtom och komplikationer efter operation. Konceptet att med CAM2058 kombinera långtidsverkande smärtlindring med profylaktisk och långtidsverkande behandling av illamående och kräkningar är unikt. Möjligheten att behandla dessa tillstånd genom en enkel injektion är attraktivt för både patienter och vårdgivare, säger Andrea Barthwell, MD, DFASAM, beroendeläkare, vars klinik även behandlar smärtpatienter.

Om postoperativ smärta
En effektiv behandling av postoperativ smärta är en viktig del av vården för patienter efter ett kirurgiskt ingrepp. Otillräcklig smärtlindring kan ge upphov till komplikationer såsom fördröjt tillfrisknande, försenad mobilisering, försämrad lungfunktion, kardiologiskt påverkan samt ökad risk att utveckla långvarig neuropatisk smärta. Befintlig data visar att opiatläkemedel tillsammans med nervblockad genom lokal analgesi utgör en effektiv behandling av postoperativ smärta. Tack vare en god effekt och bättre säkerhetsprofil jämfört med fulla opiatagonister såsom morfin, oxikodon och fentanyl, kan buprenorfin bli förstahandsval för behandling av ett stort antal akuta såväl som kroniska smärttillstånd. En ideal produkt bör ge ett snabbt tillslag, varefter en jämn plasmanivå bibehålls för långvarig effekt, efter administration i form av mono- eller kombinationsterapi. Fördelarna med en effektiv smärtlindring inkluderar bättre patientkomfort och tillfredsställelse samt tidigare mobilisering vilket tillsammans med ett snabbare tillfrisknande kan reducera hälsovårdskostnaderna.

Om postoperativt illamående och kräkningar
Postoperativt illamående och kräkning definieras som illamående eller kräkning som uppkommer inom de första 24–48 timmarna efter en operation  och tillhör de problem som orsakar mest lidande för patienter efter anestesi. Den rapporterade incidensen av illamående och kräkning är cirka 30–50% efter operation under anestesi. I vissa grupper av högriskpatienter är incidensen kring 80%.

Om CAM2058
CAM2058 är en kombination av buprenorfin och granisetron i en subkutan långtidsverkande injektionsprodukt under utveckling för behandling av postoperativ smärta såväl som andra smärtindikationer samt postoperativt illamående och kräkningar. CAM2058 är designad som en liten subkutan injektion skräddarsydd för att ha en verkningstid som är anpassad till typiska tidsförlopp för postoperativa biverkningar.

Om licensavtalet
Tilläggsavtalet till licensavtalet från 2014, ger Braeburn Pharmaceuticals exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera CAM2058 i Nordamerika, samt en option till motsvarande rättigheter i Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Camurus behåller alla rättigheter i resten av världen. Det innevarande tillägget utvidgar omfattningen av partnerskapet mellan Camurus och Braeburn Pharmaceuticals, där Braeburn är ansvarig för utvecklingen inom sina territorier. Utöver redan offentliggjorda finansiella villkor i samband med ingången av licensavtalet 2014 har Camurus rätt milstolpesbetalningar för CAM2058 fördelade under den senare delen av den kliniska utvecklingen av produkten.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ägs av investmentföretaget Apple Tree Partners, är ett läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering och utveckling av långtidsverkande behandlingar för att förbättra patienters sjukdomstillstånd och befrämja tillfrisknande vid neurologiska och psykiska sjukdomar. Braeburns kommersiella produkt, Probuphine® (buprenorfin) implantat, godkändes av FDA i maj 2016. Braeburn Pharmaceuticals utvecklingsportfölj utgörs av långtidsverkande implantat och injektionsprodukter för allvarliga neurologiska och psykiatriska tillstånd, såsom opiatberoende, smärta och schizofreni. Braeburns läkemedelskandidater befinner sig i olika faser av den kliniska utvecklingen, och inkluderar CAM2038 (subkutana vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta), samt ett sexmånaders risperidon-implantat för behandling av schizofreni, se www.braeburnpharmaceuticals.com.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.com.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com

Sherry Feldberg
MSLGROUP Boston
781-684-0770
braeburnpharma@mslgroup.com

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016, klockan 08.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')