Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 2016

14 juli 2016 | regulatoriska
“Camurus starka utveckling fortsätter med positiva resultat från flera kliniska studier och slutförande av registreringsgrundande fas 3-program inom opiatberoende.”

Verksamhetsöversikt andra kvartalet 2016 

 • Positiva resultat från fas 2-studie av den opiatblockerande effekten av CAM2038.
 • Positiva resultat från fas 2-studie av CAM2032 för behandling av prostatacancer.
 • Patientrekrytering slutförd i fas 2-studie av CAM2038 i patienter med kronisk smärta.
 • Distributions- och licensavtal tecknat med R-Pharm US avseende episil® i USA.
 • Richard Jameson har tillträtt positionen som Camurus Chief Commercial Officer och Peter Hilgert har rekryterats som General Manager för Centraleuropa.
 • Två nya produktkandidater har selekterats för klinisk utveckling.

Väsentliga händelser efter perioden slut 

 • Positiva resultat från fas 2-studie av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer respektive akromegali inom samarbetet med Novartis.

Finansiell översikt andra kvartalet 2016 

 • Nettoomsättningen 25,8 (22,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före respektive efter jämförelsestörande poster -25,9 (-31,6) MSEK och -25,9 (-147,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt -20,6 (-115,2) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,55 (-4,57) SEK.
 • Likvida medel 549,0 (136,3) MSEK.

VDs kommentar 
Camurus starka utveckling fortsätter med positiva resultat från flera kliniska studier och slutförande av registreringsgrundande fas 3-program inom opiatberoende. Första resultaten från dessa studier kommer under fjärde kvartalet. Inför förväntade marknadsgodkännande 2018 bygger vi nu vår europeiska kommersiella organisation under ledning av vår nytillträdda Chief Commercial Officer Richard Jameson.

Till periodens höjdpunkter hör positiva resultat från den registreringsgrundande fas 2-studien av vår långtidsverkande produktkandidat, CAM2038, i opiatberoende individer. Behandlingen med CAM2038 visade på en snabb och varaktig blockad av den självupplevda drogeffekten av intravenösa injektioner av hydromorfon. Tillsammans med den långtidsverkande effekten av CAM2038 visar resultaten att behandlingen kan skydda opiatberoende patienter mot återfall och fortsatt missbruk. Definitiva resultat avseende behandlingseffekt med CAM2038 förväntas under fjärde kvartalet efter att den pågående 24-veckors, randomiserade, dubbelblinda fas 3-studien slutförts.

CAM2038 utvecklas också för behandling av patienter som lider av kronisk smärta. Under perioden har samtliga patienter inkluderats i en pågående fas 2-studie av CAM2038 inom detta indikationsområde. Resultat från studien förväntas under fjärde kvartalet.

I vårt samarbete med Novartis har vi fått positiva resultat från fas 2-studien av långtidsverkande oktreotid, CAM2029, som bekräftar produktens potential för behandling av patienter med akromegali respektive neuroendokrina tumörer (NET). CAM2029 gav avsedd långtidsfrisättning av oktreotid med en väl bibehållen kontroll av symptom och sjukdomsmarkörer efter byte från behandling med Sandostatin® LAR®. Säkerhet och lokal tolerans var också god och jämförbar mellan de två behandlingarna. Vi ser nu fram emot Novartis start av planerade fas 3-studier av CAM2029 under 2017.

Positiva resultat har också uppnåtts i en fas 2-studie av CAM2032, som utvecklas för behandling av prostatacancer. Farmakokinetik, effekt- och säkerhetsdata vid upprepad dosering styrker tidigare lovande resultat för produkten. Tillsammans med möjligheten till enkel självadministrering bedöms CAM2032 ha potential att bli ett intressant behandlingsalternativ för patienter med prostatacancer. Efter att studien avslutats pågår utvärdering av den fortsatta utvecklingen, inklusive potentiella partnerskap.

I den tidiga produktportföljen har vi under perioden avslutat toxikologiska studier av två lovande nya läkemedelskandidater. Tillverkning av kliniskt prövningsmaterial avseende dessa produkter pågår. Start av kliniska studier är planerade till fjärde kvartalet 2016. Parallellt med interna projekt fortgår i tidig fas flera intressanta samarbetsprojekt med internationella läkemedels- och biotechbolag.

Det viktiga arbetet med att bygga vår europeiska marknads- och försäljningsorganisation och förbereda lanseringen av CAM2038 på opiatberoendemarknaden går enligt plan. Som tidigare meddelats, har Richard Jameson tillträtt som Chief Commercial Officer under juni månad. Kort därefter rekryterade vi Peter Hilgert som General Manager för Centraleuropa. Peter kommer närmast från en position som General Manager för Grünenthal i Frankrike och har stor erfarenhet från bland annat smärtområdet samt flera produktlanseringar. Liksom Richard har han haft ett antal ledande positioner inom marknadsföring och försäljning av specialistläkemedel. Det är mycket glädjande att välkomna dem båda i vårt team på Camurus.

Vi arbetar nu med att säkerställa att resultaten från vårt omfattande kliniska utvecklingsprogram kan översättas i hälsoekonomiska värden för att stödja framtida pris- och förmånsdiskussioner så att patienter och läkare i Europa snabbt och effektivt kan få tillgång till CAM2038 efter ett planerat marknadsgodkännande 2018. För att öka kunskapen om opiatberoende och de möjligheter som våra nya behandlingsformer kan erbjuda kommer vi att öka vårt engagemang kring medicinsk kommunikation, vetenskapliga utbyten och utbildning i nära samarbete med olika intressenter inom området.

Fredrik Tiberg
President and CEO

För vidare information: 
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com   

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com 

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016, klockan 07.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')