Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2016 och förslag om nytt incitamentsprogram i Camurus AB (publ)

30 mars 2016 | regulatoriska

Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00, då det också bjuds på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 27 april 2016,
  • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast onsdagen den 27 april 2016, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 27 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.camurus.com, per post till Camurus AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via telefon 046-286 38 90. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.camurus.com och kan även sändas till aktieägare som så begär. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis översändas per post till bolaget på ovan angiven adress före stämman.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande
2.         Val av ordförande vid stämman
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Val av justeringsmän
5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.         Godkännande av dagordning
7.         Verkställande direktörens redogörelse
8.         Framläggande av

a)         årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och

b)         revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

9.         Beslut om

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

och

c)         ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.      Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt ev. revisorssuppleanter
11.      Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
12.      Val av styrelseledamöter och revisorer
13.      Beslut om principer för inrättande av valberedning
14.      Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15.      Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom (A) riktad emission av teckningsoptioner, (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner samt (C) erläggande av stay-on bonus
16.      Stämmans avslutning

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
I enlighet med de principer för inrättande av valberedning som antogs på extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 har valberedningen inför årsstämman 2016 bestått av ordförande Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Sandberg (Sandberg Development AB), Mikael Hanell (Catella Fondförvaltning AB) samt Per Olof Wallström (styrelsens ordförande).

Valberedningen har föreslagit att advokat Hans Petersson ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9b)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 610 310 448 kronor, inklusive årets förlust om 146 420 974 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag till antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, att antalet revisorer ska vara en samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

Förslag till arvode åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)
Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 450 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden (tidigare 300 000 kronor) och oförändrat 150 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 100 000 kronor till ordföranden (tidigare 50 000 kronor) och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter (tidigare 25 000 kronor), medan för arbete i ersättningsutskottet ska oförändrat ingen ersättning utgå.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)
Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Per Olof Wallström, Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Svein Mathisen, Per Sandberg, Fredrik Tiberg och Kerstin Valinder Strinnholm. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Olof Wallström. Björn Olsson har avböjt omval.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.camurus.com.

Valberedningen har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Ola Bjärehäll att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om principer för inrättande av valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av årsstämman 2016, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämma.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman, kontakta de tre röstmässigt största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter det datum då valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

  • val av ordförande på stämman,
  • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • val av revisor och ersättning till denne samt, i förekommande fall,
  • nya principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar nu gällande riktlinjer, med den justeringen att den maximala rörliga ersättningen för VD höjs från 30 % till 40 % av den fasta årslönen. Styrelsens förslag till riktlinjer innebär i huvudsak följande.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning.

Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och, i förekommande fall, rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra fyrtio (40) % av den fasta årslönen för VD och trettio (30) % av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Aktiebaserade program beslutas av bolagsstämman. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska utgå enligt gällande ITP-plan eller annars vara premiebaserad och uppgå till högst 35% av löneunderlaget. Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med restriktivitet. Löneväxling mot bilförmån eller pensionsförmån får förekomma. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom (A) riktad emission av teckningsoptioner, (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner samt (C) erläggande av stay-on bonus (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för bolagets anställda (”Teckningsoptionsprogram 2016/2019”). För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2016/2019 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om (A) emission av teckningsoptioner serie 2016/2019 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda samt (C) erläggande av stay-on bonus, på i huvudsak följande villkor:

A.        Emission av teckningsoptioner
Högst femhundrafemtio tusen (550 000) teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsoptionerna ska vara vederlagsfria. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara bolagets helägda dotterbolag Camurus Development AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Camurus-koncernen. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 1 juni 2016 och varje teckningsoption ska berättiga till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2019 till och med den 15 december 2019. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 18 maj 2016 till och med den 24 maj 2016. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

B.         Överlåtelse av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna ska av Camurus Development AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till anställda i Camurus-koncernen. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten. Första tilldelning av teckningsoptioner ska ske till VD med högst 60 000 optioner, till Cheif Commercial Officer med högst 40 000 optioner, till ledningsgrupp och regionchefer (f.n. 6 personer) med högst 20 000 optioner per person, till specialister och nyckelpersoner (f.n. 8 personer) med högst 10 000 optioner per person samt till övriga anställda (f.n. 33 personer) med högst 2 500 optioner per person.

Första tilldelning beräknas ske under juni 2016. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Mot bakgrund av Bolagets förväntade expansion under det kommande året överstiger det totala antalet optioner som utges i Teckningsoptionsprogram 2016/2019 det antal optioner som förväntas tilldelas i den första tilldelningen. De teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet anställda i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner till framtida anställda får inte ske efter årsstämman 2017. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2016/2019 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.

C.         Stay-on bonus
Som en del av Teckningsoptionsprogram 2016/2019 erhåller deltagaren en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från Bolaget sammanlagt motsvarande det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna. Första bonusutbetalning, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, sker i samband med att deltagaren erlägger betalning för teckningsoptionerna. Andra bonusutbetalning, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, sker den 1 juli 2017, förutsatt att deltagaren vid den tidpunkten kvarstår i sin anställning (eller motsvarande) inom koncernen. Tredje bonusutbetalning, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, sker den 1 juli 2018, förutsatt att deltagaren vid den tidpunkten kvarstår i sin anställning (eller motsvarande) inom koncernen. Med avvikelse från ovan angivna principer för bonusutbetalning kan styrelsen om erforderligt i enskilda fall besluta om alternativa utbetalningstidpunkter. 

Kostnader, utspädning m.m.
Bolagets kostnad, inkl. sociala avgifter, för ”stay-on bonus” till deltagarna enligt punkt C uppskattas, vid fullt initialt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för optionerna om 9,45 kronor, uppgå till maximalt ca 6,9 miljoner kronor. Därtill kan Bolaget avseende teckningsoptionerna komma att påföras mindre kostnader för sociala avgifter för deltagare i andra länder. I övrigt beräknas Teckningsoptionsprogram 2016/2019 inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 550 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2016/2019 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 13 750 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 1,5 % beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2015 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med ca 0,14 kronor från

-6,33 kronor till -6,19 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Styrelseledamöter, utöver VD, kommer inte att erhålla tilldelning. Fredrik Tiberg, VD och styrelseledamot, som kan komma att tilldelas teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2016/2019, har inte deltagit i ärendets beredning.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt punkt 8b samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.camurus.com, senast från och med tisdagen den 12 april 2016 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Antalet aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 37 281 486. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 37 281 486.

Lund i mars 2016
Camurus AB (publ)
Styrelsen

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel. +46 709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2016 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')