Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2017

03 maj 2017 | regulatoriska

Lund, Sverige – 3 maj 2017 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2017 avhölls idag onsdagen den 3 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Svein Mathisen, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Per Sandberg hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 534 823 232 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2016. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att kontant rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen för vd och övriga ledande befattningshavare. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader för vd respektive 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2018, och emission får ske av sammanlagt högst 3 728 148 aktier, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet innebär att högst 750 000 teckningsoptioner ges ut till Camurus helägda dotterbolaget Camurus Development AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2018 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 15 december 2020. Teckningskursen ska motsvara 140 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 10 maj 2017 till och med den 16 maj 2017. Deltagarna ska även inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget, vilket sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna samt förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning vid respektive utbetalningstillfälle. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,0 procent.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, CEO and Head of Research
Tel. +46 (0)46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Om Camurus
Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opiatberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande. Camurus aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 19.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')