Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2018

03 maj 2018 | regulatoriska

Lund, Sverige – 3 maj 2018 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2018 avhölls idag torsdagen den 3 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström. Till ny styrelseledamot valdes Beshad Sheldon. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Svein Mathisen hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 550 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 355 400 097 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarande de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2017. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att kontant rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen för vd och övriga ledande befattningshavare. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader för vd respektive 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019, och emission får ske av sammanlagt högst 3 728 149 aktier, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet innebär att högst 1 000 000 teckningsoptioner ges ut till Camurus helägda dotterbolaget Camurus Development AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2019 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 15 december 2021. Teckningskursen ska motsvara 140 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 4 maj 2018 till och med den 11 maj 2018. Deltagarna ska även inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget, vilket sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna samt förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning vid respektive utbetalningstillfälle. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,7 procent.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, CEO and Head of Research
Tel. +46 (0)46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 19.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')