Pressmeddelande

Camurus har genomfört en riktad nyemission om 1,1 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 102 miljoner kronor

29 juni 2018 | regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Lund – 29 juni 2018 – Camurus AB (publ) (”Camurus” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: CAMX) har genomfört en riktad nyemission om cirka 102 miljoner kronor.

Styrelsen för Camurus har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 1 100 000 nya aktier till en teckningskurs om 93 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 102 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Syftet med Nyemissionen är att bidra till finansiering av utveckling av nya kliniska läkemedelskandidater, produkter och/eller kompletterande teknologier, samt förbereda marknadsföring och försäljning av CAM2038 mot opioidberoende på marknader utanför Europa. Under andra halvåret 2018 förväntar sig Camurus marknadsgodkännanden för CAM2038 i Europa, USA och Australien. I närtid kommer Bolaget fortsätta investera i marknadsförberedelser och lansering av CAM2038 i EU och Australien, samt verka för att på bästa sätt kapitalisera på de stora möjligheter som Bolaget ser inom smärta för CAM2038, akromegali och neuroendokrina tumörer för CAM2029, och pulmonell arteriell hypertension för CAM2043. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 2,9 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Camurus efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 1 100 000 från 37 281 486 till 38 381 486 och aktiekapitalet ökar med 27 500 kronor från 932 037 kronor till 959 537 kronor.

I samband med Nyemissionen har Bolaget ingått lock-up förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 120 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Sandberg Development AB, som för närvarande innehar 53,7 procent av aktierna i Camurus, samt Camurus styrelse och koncernledning åtagit sig att inte sälja några aktier i Camurus under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum, med sedvanliga undantag.

Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International agerade joint bookrunners i samband med Nyemissionen. Mannheimer Swartling var legal rådgivare till Camurus och Ashurst och Gernandt & Danielsson var legala rådgivare till joint bookrunners.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Varje investering i Camurus aktier innefattar risker. Bolaget har idag uppdaterat investerar­sektionen på sin hemsida med ett antal riskfaktorer som anses relevanta för investerar­e i Bolaget.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Rein Piir, Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com 

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.00.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Camurus anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Camurus kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan eller Australien och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan eller Australien. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan eller Australien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Direktiv 2003/71/EG, ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt eller annan erbjudandehandling har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. Följaktligen riktar sig detta meddelande i varje EES-medlemsstat endast till (i) legala entiteter som utgör “kvalificerade investerar­e” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition, eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. I detta stycke avses med uttrycket ”erbjudande till allmänheten” ett meddelande till personer, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerar­e skall ha förutsättningar att fatta beslut om att teckna eller förvärva dessa värdepapper, såsom tillämpat i respektive varje EES-medlemsstat vid implementeringen av Prospektdirektivet och med ”Prospektdirektivet” avses Direktiv 2003/71/EG (och ändringar därtill, inklusive ändringar, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU, implementerade av relevant EES-medlemsstat) och inkluderar varje relevant implementeringsåtgärd i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerar­e bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Jefferies International Limited (“Jefferies”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie” och, tillsammans med Jefferies, "Joint Bookrunners") och var och en av till dem närstående bolag agera som investerar­e för egen räkning och ta huvudposition i nyemitterade aktier och i den egenskapen behålla, förvärva, eller avyttra de nyemitterade aktierna för egen räkning. Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerar­e i samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag) från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare sig Joint Bookrunners eller deras närstående bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Joint Bookrunners, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Bolaget, Joint Bookrunners eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Jefferies är auktoriserat och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Carnegie är auktoriserat och regleras i Sverige av Finansinspektionen. Båda Joint Bookrunners arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med detta offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed. Joint Bookrunners och deras närstående bolag kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara skyldig till någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller arrangemang refererad till i detta meddelande.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')