Pressmeddelande

Camurus företrädesemission övertecknad

27 mars 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Lund — 27 mars 2019 — Resultatet av företrädesemissionen i Camurus AB (publ) (“Camurus” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm, CAMX), där teckningsperioden löpte ut den 25 mars 2019, visar att 9 573 331 aktier, motsvarande 99,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 22 169 298 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilka tilldelas 22 041 aktier. Företrädesemissionen är således övertecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas. Camurus kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 403 miljoner svenska kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Det positiva utfallet av vår företrädesemission är glädjande och vi tackar våra aktieägare för deras fortsatta stöd och engagemang. Emissionslikviden möjliggör för oss att genomföra vår strategi och att uppnå våra affärsmål, inklusive att framgångsrikt lansera Buvidal® i Europa och Australien, och att avancera prioriterade kliniska projekt i sen fas mot marknadsgodkännande, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus.

Av de 22 169 298 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har 22 041 aktier tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras idag den 27 mars 2019. Sådana tilldelade aktier ska betala kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Camurus aktiekapital att öka med 239 884,30 kronor till 1 199 421,45 kronor och antalet aktier kommer att öka med 9 595 372 aktier. Antalet aktier i Camurus kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 47 976 858 aktier.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 2 april 2019.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited är Joint Global Coordinators och Underwriters i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Camurus, och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Underwriters.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Camurus AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Camurus har endast skett genom det prospekt som Camurus offentliggjorde den 8 mars 2019.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit föremål för någon oberoende verifiering av Joint Global Coordinators och Underwriters (enligt nedan definition). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerar­e bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nya aktierna.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Jefferies International Limited (“Jefferies”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie” och, tillsammans med Jefferies, "Joint Global Coordinators och Underwriters" ) och var och en av till dem närstående bolag agera som investerar­e för egen räkning och ta huvudposition i nya aktier och i den egenskapen behålla, förvärva, eller avyttra de nya aktierna för egen räkning. Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerar­e i samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag) från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare sig Joint Global Coordinators och Underwriters eller deras närstående bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Joint Global Coordinators och Underwriters, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Bolaget, Joint Global Coordinators och Underwriters eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Jefferies är auktoriserat och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Carnegie är auktoriserat och regleras i Sverige av Finansinspektionen. Båda Joint Global Coordinators och Underwriters arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med detta offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed. Joint Global Coordinators och Underwriters och deras närstående bolag kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara skyldig till någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller arrangemang refererad till i detta meddelande.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')