Pressmeddelande

Camurus fortsätter kommersialisering av Buvidal och utveckling av läkemedelskandidater genom en fullt garanterad företrädesemission om 400 MSEK

06 februari 2019 | regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Lund — 6 februari 2019 — Styrelsen för Camurus AB (publ) (”Camurus” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm, CAMX) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 mars 2019.

Sammanfattning

  • Den föreslagna Företrädesemissionen förväntas möjliggöra för Camurus att finansiera lansering och marknadsföring i Europa och Australien av Bolagets nyligen godkända långtidsverkande depåläkemedel, Buvidal®, för behandling av opioidberoende, att genomföra fas III-studier av CAM2029 för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer, samt att avancera andra prioriterade utvecklingsprogram, inklusive CAM2043 för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH).
  • Företrädesemissionen är fullt garanterad, med sedvanliga undantag, inklusive åtaganden från Bolagets största aktieägare Sandberg Development AB (”Sandberg Development”) att teckna aktier för 75 miljoner kronor och från Bolagets vd och koncernchef Fredrik Tiberg att teckna aktier för 5 miljoner kronor, samt tecknings- och garantiåtaganden från ett antal övriga aktieägare och icke-aktieägare, inklusive Gladiator och Fjärde AP-fonden.
  • Sandberg Development och ett antal andra aktieägare, med ett sammanlagt innehav motsvarande cirka 69 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännande av Företrädesemissionen på den extra bolagsstämma som kommer hållas den 5 mars 2019.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer vara den 7 mars 2019 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 11 mars till och med den 25 mars 2019.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antalet nya aktier, kommer fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 28 februari 2019.

Bakgrund och motiv
Sedan börsnoteringen i december 2015 har Camurus utvecklat och utökat sin kliniska pipeline av innovativa produktkandidater i egen regi och med partners. Camurus läkemedel Buvidal® (CAM2038), vecko- och månadsdepå med buprenorfin för behandling av opioidberoende har framgångsrikt genomgått klinisk fas II- och III-studier och godkändes nyligen i EU och Australien, samt fick ett tentativt godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (”FDA”).

Buvidal® (CAM2038) godkändes i november 2018 av Europeiska kommissionen respektive australiensiska läkemedelsmyndigheten, TGA, som det första långtidsverkande läkemedlet för behandling av opioidberoende. Detta var en avgörande milstolpe för Bolaget, som redan i januari 2019 har inlett den europeiska lanseringen av Buvidal® med start i Finland, Sverige och Storbritannien. Nästa lanseringsvåg kommer utgöras av Tyskland, Danmark, Norge och Australien, vilket sedan kommer följas av andra viktiga marknader som Italien, Spanien och Frankrike.

I december 2018 erhöll Camurus amerikanska partner Braeburn ett tentativt godkännande från FDA för Brixadi™ (CAM2038) för behandling av opioidberoende. Beslutet innebar en försening av den milstolpesbetalning från Braeburn om 35 miljoner USD som utfaller vid slutligt godkännande för försäljning från FDA. För Brixadi™ månadsdepå kan slutligt godkännande enligt FDA först erhållas efter utgången av en exklusivitetsperiod som beviljats Sublocade™, vilken som längst kan löpa till november 2020, men vars omfattning och längd kan komma att reduceras vid ett framgångsrikt överklagande från Braeburns sida. Brixadi™ veckodepå omfattas inte av exklusiviteten och skulle därför kunna erhålla ett separat godkännande och lanseras tidigare på den amerikanska marknaden.

Sedan 2016 har Camurus investerat betydande resurser i uppbyggnaden av en kommersiell infrastruktur och organisation för kommersialisering av Buvidal® i Europa och Australien. Erfarna marknads- och försäljningsteam samt effektiva distributionsmodeller finns på plats i samtliga av första vågens marknader i Europa och Australien.

Mot bakgrund av den försenade milstolpesbetalningen från Braeburn har Camurus styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi:

  • Lansering och marknadsföring av Buvidal® för behandling av opioidberoende i Europa och Australien;
  • Fortsatt utveckling och genomförande av fas III-studier för CAM2029 för akromegali och neuroendokrina tumörer; och
  • Fortsatt utveckling av Bolagets pipeline och övriga prioriterade R&D program, inklusive CAM2043 för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Tecknings- och garantiåtaganden
Camurus största aktieägare Sandberg Development, som innehar cirka 53 procent av Bolagets utestående aktier, och Bolagets vd och koncernchef Fredrik Tiberg, som innehar cirka 4 procent av Bolagets utestående aktier, har åtagit sig att teckna aktier för 75 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor i Företrädesemissionen. Vidare har de befintliga aktieägarna Gladiator, Fjärde AP-fonden, Backahill Utveckling AB, Grenspecialisten Förvaltning AB och Maven Investment Partners, vilka tillsammans innehar cirka 12 procent av totalt antal utestående aktier, åtagit sig att teckna sina pro-rata andelar av Företrädesemissionen. Totalt uppgår ovan angivna teckningsåtaganden till cirka 129 miljoner kronor, motsvarande cirka 32 procent av Företrädesemissionen. Enter Fonder och Swedbank Robur Fonder, vilka tillsammans innehar cirka 3 procent av totalt antal utestående aktier, har ställt sig positiva till Företrädesemissionen och förklarat att de avser att teckna sina pro-rata andelar.

Härutöver har ett antal befintliga aktieägare, inklusive Gladiator, Fjärde AP-fonden, Grenspecialisten Förvaltning AB och Maven Investment Partners, samt ett antal externa investerar­e, inklusive LMK Ventures Partners AB och Heights Capital Management (tillsammans ”Garanterna”) lämnat garantiåtaganden för ytterligare totalt 190 miljoner kronor, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. De återstående 81 miljoner kronorna av Företrädesemissionen är, med förbehåll för sedvanliga villkor, garanterade av Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited, vilka agerar som Joint Global Coordinators och Underwriters. Företrädesemissionen är således fullt ut garanterad.

Aktieägare vilka tillsammans innehar cirka 69 procent av antalet utestående aktier har åtagit sig att rösta för Förträdesemissionen på den extra bolagsstämman.

Bolaget har med sedvanliga undantag ingått lock-up-förbindelse avseende ökningar av aktiekapitalet för en period om 120 kalenderdagar från idag. 

Villkor och förväntad tidtabell för Företrädesemissionen
Enligt villkoren för Företrädesemissionen kommer Camurus befintliga aktieägare ha företrädesrätt att teckna sig för nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen den 7 mars 2019. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Det belopp med vilket aktiekapitalet ska ökas, det antal nya aktier som ska ges ut och teckningskursen kommer att fastställas av styrelsen och förväntas offentliggöras senast den 28 februari 2019. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 11 mars 2019 till och med den 25 mars 2019, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter förväntas att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 mars 2019 till och med den 21 mars 2019.

Fullständig information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 8 mars 2019.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 mars 2019. Kallelse till stämman kommer idag att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att publiceras genom pressmeddelanden.

28 feb Offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, antal nya aktier och teckningsrelation
5 mar Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
5 mar Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
7 mar Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
8 mar Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
11 mar-21 mar   Handel med teckningsrätter
11 mar-25 mar   Teckningsperiod
27 marBeräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen


Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited är Joint Global Coordinators och Underwriters i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Camurus, och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Underwriters.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Fredrik Joabsson, VP Business Development
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 06.50.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Camurus AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Camurus kommer endast att ske genom det prospekt som Camurus beräknar kunna offentliggöra omkring den 8 mars 2019.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit föremål för någon oberoende verifiering av Joint Global Coordinators och Underwriters (enligt nedan definition). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerar­e bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Camurus anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Camurus kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Jefferies International Limited (“Jefferies”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie” och, tillsammans med Jefferies, "Joint Global Coordinators och Underwriters" ) och var och en av till dem närstående bolag agera som investerar­e för egen räkning och ta huvudposition i nyemitterade aktier och i den egenskapen behålla, förvärva, eller avyttra de nyemitterade aktierna för egen räkning. Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerar­e i samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag) från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare sig Joint Global Coordinators och Underwriters eller deras närstående bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Joint Global Coordinators och Underwriters, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Bolaget, Joint Global Coordinators och Underwriters eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Jefferies är auktoriserat och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Carnegie är auktoriserat och regleras i Sverige av Finansinspektionen. Båda Joint Global Coordinators och Underwriters arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med detta offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed. Joint Global Coordinators och Underwriters och deras närstående bolag kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara skyldig till någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller arrangemang refererad till i detta meddelande.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')