Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Camurus AB (publ)

06 februari 2019

Lund 6 februari 2019Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 27 februari 2019,
 • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast onsdagen den 27 februari 2019, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 27 februari 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.camurus.com, per post till Camurus AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via telefon 046-286 38 90. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.camurus.com och kan även sändas till aktieägare som så begär. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis översändas per post till bolaget på ovan angiven adress före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 8. Stämmans avslutning 

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Det föreslås att advokat Jakob Wijkander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 6 februari 2019 om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 28 februari 2019, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 7 mars 2019.
 4. För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerar­e) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan. I tredje hand ska tilldelning ske till Fjärde AP-fonden i dess egenskap av garant och upp till garanterat belopp. I fjärde hand ska tilldelning ske till andra garanter som har ingått avtal om garantiåtagande med bolaget, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning vid överteckning eller till garanter inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.
 5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 11 mars 2019 till och med den 25 mars 2019, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 28 mars 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Tillgängliga handlingar
Styrelsens beslut enligt punkten 7 ovan samt de handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.camurus.com, senast från och med tisdagen den 12 februari 2019 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman
På bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen eller som avser bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Antalet aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 38 381 486. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 38 381 486. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i februari 2019
Camurus AB (publ)
Styrelsen

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. 

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, VP Business Development
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 06.55.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')