Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2020

07 maj 2020 | regulatoriska

Lund 7 maj 2020 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2020 avhölls idag torsdagen den 7 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Jonsson, Mark Never, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström. Till nya styrelseledamöter valdes Hege Hellström och Ole Vahlgren. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Per-Anders Abrahamsson och Marianne Dicander Alexandersson hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 125 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 572 641 KSEK skulle balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och utgöras av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen respektive på grupp- och individnivå och får högst uppgå till 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för målen. Fast kontantlön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 24 månader för vd respektive 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021, och emission får ske av sammanlagt högst 5 163 685 aktier, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet innebär att högst 1 200 000 teckningsoptioner ges ut till Camurus helägda dotterbolag Camurus Development AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2021 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 15 december 2023. Teckningskursen ska motsvara 130 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 8 maj 2020 till och med den 14 maj 2020. Deltagarna ska även inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget, vilket sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna samt förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning vid respektive utbetalningstillfälle. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,32 procent.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring av § 1, § 9 och § 11 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.  046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 18:30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')