Pressmeddelande

Braeburn och Camurus inleder skiljedomsförfarande i England

15 juni 2020 | regulatoriska

Lund — 15 juni 2020 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att bolagets amerikanska partner Braeburn Inc. initierat ett skiljedomsförfarande i England efter att Camurus underrättat Braeburn att bolaget anser att Braeburn begått väsentligt avtalsbrott mot parternas licensavtal.

I underrättelsen som Camurus skickat till Braeburn påpekar Camurus väsentliga brister i Braeburns insatser i flera avseenden, inklusive arbetet med att få regulatoriska godkännanden och förbereda kommersialisering av CAM2038 för behandling av opioidberoende i Kanada samt Brixadi veckodepå i USA. Camurus har också framhållit vad bolaget anser vara betydande brister avseende utveckling och registrering av CAM2038 för behandling av kronisk smärta. Braeburn bestrider på alla punkter Camurus hävdande om väsentligt brott mot licensavtalet.

Genom det skiljedomsförfarande som nu initierats ska det fastställas om Braeburn gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller ej. Om skiljenämnden fastställer att Braeburn brutit mot licensavtalet har Camurus rätt att säga upp avtalet (såvida inte Braeburn vidtar full rättelse inom 60 dagar) och få tillbaka samtliga rättigheter under licensavtalet, inklusive produkträttigheterna i Nordamerika till Brixadi för behandling av opioidberoende och CAM2038 mot kronisk smärta samt därtill kopplade regulatoriska ansökningar och godkännanden. Skulle Braeburn vinna skiljedomsförfarandet kommer licensavtalet mellan parterna att fortsätta oförändrat. Enligt licensavtalet skall skiljedomsprocessen avslutas inom 90 dagar från det att skiljenämnden har utsetts. Under processen fortsätter licensavtalet att gälla som tidigare och parternas rättigheter och skyldigheter kvarstår, inklusive Braeburns skyldighet att utveckla, registrera och kommersialisera Brixadi och CAM2038 i Nordamerika och därtill kopplade finansiella villkor.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl. 16.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')