Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2021

06 maj 2021 | regulatoriska

Lund — 6 maj 2021 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2021 avhölls idag torsdagen den 6 maj. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm, Per Olof Wallström, Hege Hellström och Ole Vahlgren. Till ny styrelseledamot valdes Jakob Lindberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 125 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 779 416 KSEK skulle balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier och/eller konvertibler som motsvarar högst 10 procent av bolagets aktiekapital. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2024
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2021/2024, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter. Högst 1 215 500 personaloptioner får utges under programmet, där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Camurus till ett pris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer närmast efter den 6 maj 2021. Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med 16 december 2024. För att möjliggöra Camurus leverans av aktier under Incitamentsprogram 2021/2024 och säkra bolagets kostnad för sociala avgifter beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag också att emittera högst 1 313 500 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolag Camurus Development AB. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ny § 10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för bolaget att använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning i samband med bolagsstämma.

 

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 17.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')