Pressmeddelande

Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2021

04 november 2021 | regulatoriska

“Stabilt tredje kvartal med framsteg i utvecklingsportföljen, tvåsiffrig försäljningstillväxt och stark resultatutveckling”

Sammanfattning tredje kvartalet 2021

Juli - september

 • Totala intäkter uppgick till 154 (100) MSEK, en ökning om 54% (54% vid CER1), varav produktförsäljningen var 152 (94) MSEK, en ökning om 61% (62% vid CER)
 • Försäljningsökningen var 11% (12% vid CER) jämfört med föregående kvartal
 • Rörelseresultatet blev -6 (-23) MSEK, en förbättring med 73%
 • Kassabehållningen vid slutet av kvartalet var 426 (476) MSEK
 • Buvidal® lanserades i Frankrike och Slovenien
 • FDA beviljade CAM2029 särläkemedelsstatus i USA för behandling av polycystisk leversjukdom
 • Positiva kliniska resultat med Buvidal publicerades i Drug and Alcohol Dependence och i American Journal of Drug and Alcohol Abuse

Januari - september

 • Totala intäkter uppgick till 418 (230) MSEK, en ökning om 81% (83% vid CER),
  varav produktförsäljning 413 (219) MSEK, motsvarande en tillväxt om 89% (90% vid CER)
 • Rörelseresultatet blev -92 (-124) MSEK, en förbättring med 25%
 • Utsikterna för helåret 2021 nedjusteras, se rapport sidan 151,2

1) Till fasta växelkurser i januari 2021.
2) Exklusive $35 miljoner i milstolpsbetalning vid ett marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA.

Finansiell översikt tredje kvartalet 2021

 • Totala intäkter MSEK 154 (100)
   - varav produktförsäljning MSEK 152 (94)
 • Rörelsekostnader MSEK 139 (113)
 • Rörelseresultat MSEK -6 (-23)
 • Resultat för perioden MSEK -6 (-20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,11 (-0,38)
 • Likvida medel MSEK 426 (476)

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
Framstegen fortsatte under tredje kvartalet med start av en ny fas 3-studie, beviljande av särläkemedelsstatus för CAM2029 i USA, tvåsiffrig försäljningsökning och ett kraftigt förbättrat resultat. Pandemin har fortsatt att begränsa oss, men vi ser potential för en accelererad tillväxt i takt med att tillgängligheten till vårdgivare och patienter förbättras och nya marknader tillkommer. I december väntar vi också ett viktigt godkännandebeslut för Brixadi™ i USA.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/13367

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

About Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, klockan 07.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')