Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

31 augusti 2021 | regulatoriska

Lund — 31 augusti 2021 Under augusti 2021 har 27 300 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2018/2021 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 29 757.

Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 538 571 aktier i Camurus, motsvarande 54 538 571 röster. Per den 31 augusti 2021 finns det sammanlagt 54 568 328 aktier i Camurus, motsvarande 54 568 328 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 07:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')