Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2022

12 maj 2022 | regulatoriska

Lund — 12 maj 2022 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2022 avhölls idag torsdagen den 12 maj på Elite Hotel Ideon i Lund.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Per Olof Wallström, Hege Hellstrøm, Jakob Lindberg, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Ole Vahlgren och Kerstin Valinder Strinnholm. Till ny styrelseledamot valdes Stefan Persson. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Lisa Albertsson.

Arvode
Arvode till styrelsen, exklusive utskottsarvode, beslutades utgå med 650 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 125 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 766 474 KSEK skulle balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier och/eller konvertibler som motsvarar högst 20 procent av bolagets aktiekapital. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, av högst två (2) procent av samtliga aktier i bolaget, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Överlåtelse får under samma tid ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för överlåtelse. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde vid tidpunkten för beslutet om överlåtelse. Överlåtelse får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet i syfte att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Beslut om införande av ESOP2022/2026
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram ESOP2022/2026, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt programmet jämte säkring av sociala avgifter. Högst 1 000 000 personaloptioner får utges under programmet, där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Camurus till ett pris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer närmast efter bolagets årsstämma 2022. Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med 1 mars 2026. För att möjliggöra Camurus leverans av aktier under ESOP2022/2026 och säkra bolagets kostnad för sociala avgifter beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag också att emittera högst 1 083 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolag Camurus Development AB. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 19.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')