Nyhet

Camurus stödjer International Overdose Awareness Day 2022

30 augusti 2022

International Overdose Awareness Day (IOAD) är en årlig kampanj som går av stapeln 31 augusti. För fjärde året i rad stödjer Camurus arrangemanget som bland annat syftar till att öka medvetenheten om drogberoende och för tidig död till följd av överdoser.

Droganvändning är ett eskalerande globalt hälsoproblem. Att belysa den växande kris som överdoser orsakar är därför angeläget. IOAD är sedan 2001 ett världsomfattande initiativ på området.

Camurus stöd är kopplat till företagets engagemang inom forskning och utveckling av innovativ behandling vid opioidberoende, liksom företagets hållbarhetsmål om att bidra till att minska stigmatiseringen för personer med opioidberoende.

Om International Overdose Awareness Day

IOAD är världens största kampanj för att öka kunskapen kring drogrelaterade dödsfall.1 Den arrangeras av den icke-vinstdrivande australiensiska folkhälsoorganisationen Penington Institute.2

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten kring överdoser, minska stigman och förmedla budskapet att dödsfall på grund av överdoser är möjliga att förhindra och behandla. Överdoser är ett omfattande folkhälsoproblem och genom initiativet vill man stimulera till handling och diskussion om evidensbaserad överdosförebyggande forskning och narkotikapolitik.

Beroendesjukdom drabbar också omgivningen. Kampanjen fungerar därför även som stöd till anhöriga vars närstående har avlidit eller fått bestående skador av överdoser.

Dödsfall i överdoser – en stigande trend

Dödsfall i överdoser är ett nationellt och internationellt problem. Enligt Folkhälsomyndigheten är antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige högt och har ökat över tid. Överdoser anses vara den vanligaste orsaken bland narkotikarelaterade dödsfall. 3

Enligt European Drug Report 20224-5 finns det i Europa uppskattningsvis 1,3 miljoner personer med högriskanvänding av opioider, varav endast hälften får medicinsk behandling. Fler än 10 000 européer dör årligen av drogrelaterade överdoser och en majoritet av dessa är kopplade till användning av opioider.5-7

I USA ses en stark ökning av dödsfall på grund av överdoser, med över 107 000 överdoser 2021, jämfört med nära 92 000 under 2020, enligt den nyligen släppta World Drug Report 2022.8, 9

Hållbara lösningar för en mer hälsosam värld

Överdosdöd och andra hälsoproblem till följd av droganvändning kan förebyggas och behandlas. Genom utveckling av innovativa långtidsverkande läkemedel strävar Camurus till att bidra till bättre behandling för individer med svåra eller kroniska sjukdomar – såsom opioidberoende. Målet är att utveckla och erbjuda läkemedel som kan göra verklig skillnad för patienter, vårdgivare och samhälle och bidra till väsentligt förbättrade behandlingsresultat, ökad livskvalitet och effektiv resursanvändning.
 

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Referenser

1. https://www.overdoseday.com/
2. https://www.penington.org.au/
3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/narkotikans-skadeverkningar/narkotikarelaterad-dodlighet/
4. https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en
5. https://www.gov.uk/government/statistics/substance-misuse-treatment-for-adults-statistics-2020-to-2021/adult-substance-misuse-treatment-statistics-2020-to-2021-report
6. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsrelatedtodrugpoisoninginenglandandwales/2020
7. https://www.nisra.gov.uk/publications/drug-related-and-drug-misuse-deaths-2010-2020

8. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html
9. https://news.un.org/en/story/2022/06/1121472

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')