Pressmeddelande

Beslut vid Camurus årsstämma 2024

08 maj 2024 | regulatoriska

Lund — 8 maj 2024 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2024 avhölls idag onsdagen den 8 maj på Elite Hotel Ideon i Lund.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Per Olof Wallström, Hege Hellstrøm, Jakob Lindberg, Stefan Persson, Erika Söderberg Johnsson och Fredrik Tiberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rönnbäck.

Arvode
Arvode till styrelsen, inklusive utskottsarvode, beslutades utgå med totalt 2 505 000 kronor. Ersättning ska utgå med 800 000 kronor till ordföranden och 335 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 150 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 1 386,5 MSEK skulle balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier och/eller konvertibler som motsvarar högst 20 procent av bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, av högst två (2) procent av samtliga aktier i bolaget, exklusive bolagets innehav av egna aktier för att säkerställa bolagets åtaganden i prestationsaktieprogram 2024/2027, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Överlåtelse får under samma tid ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för överlåtelse.

Beslut om införande av prestationsaktieprogram 2024/2027
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett prestationsaktieprogram samt leveransåtgärder i anledning därav i form av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om en riktad emission av högst 240 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier och beslut om överlåtelse av högst 185 000 egna stamaktier till deltagarna i programmet.

Prestationsaktieprogrammet omfattar samtliga anställda i Camurus-koncernen, cirka 250 personer. Prestationsaktieprogrammet innefattar en möjlighet att efter en treårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Målen är kopplade till absolut sammanlagd ökning av TSR mellan årsstämman 2024 och årsstämman 2027, Camurus omsättningstillväxt, där omsättningen (enligt redovisningen) för räkenskapsåret 2023 jämförs med omsättningen (enligt redovisningen) för räkenskapsåret 2026, och (c) bolagets pipeline-utveckling under räkenskapsåren 2024‑2026.

Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,42 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner som emitterats inom ESOP2021/2024
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att godkänna att Camurus Development AB, direkt eller indirekt, tillåts överlåta 150 000 oanvända teckningsoptioner som emitterats inom ramen för ESOP2021/2024 eller på annat sätt förfoga över dessa teckningsoptioner för att säkerställa Camurus kostnader med anledning av ESOP2021/2024.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 19.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')