Pressmeddelande

Camurus delårsrapport januari-mars 2016

17 maj 2016 | regulatoriska
“Vi är i en stark utvecklingsfas och på god väg att uppfylla alla våra viktigaste målsättningar för året.”

Verksamhetsöversikt första kvartalet 2016

 • Patientrekryteringsmålen uppfyllda i två fas 3-studier av CAM2038 mot opiatberoende.
 • Fas 2-studie av CAM2038 påbörjad i patienter med kronisk smärta.
 • Fas 2-studie av CAM2029 slutförd i patienter med akromegali respektive neuroendokrina tumörer.
 • Fas 1-studie av CAM4071 genomförd i friska frivilliga.
 • Klinikförberedande toxikologiska studier inledda för två nya läkemedelskandidater efter avslutad formulerings-utveckling och utvärdering.
 • Nytt licensavtal tecknat med Rhythm Inc. för långtidsverkande FluidCrystal® setmelanotid för behandling av genetisk fetma.

Väsentliga händelser perioden slut

 • Positiva resultat från fas 2-studie av den opiatblockerande effekten av CAM2038.

Finansiell översikt första kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen 20,2 (58,6) MSEK.
 • Rörelseresultat -24,9 (13,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt -19,4 (10,2) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,52 (0,41) SEK.
 • Likvida medel 571,9 (116,4) MSEK.

VDs kommentar
Det nya året har inletts starkt. Vi har utvärderat flera lovande läkemedelskandidater, påbörjat utvecklingen av vår kommersiella organisation och på bara tre månader rekryterat fler än 600 patienter i två pågående fas 3-studier av våra långtidsverkande buprenorfinprodukter för behandling av opiatberoende.

Våra läkemedelskandidater mot opiatberoende ligger rätt i tiden. Problemen med beroende och missbruk fortsätter att öka, i synnerhet i USA, där opiatberoende nått epidemiska proportioner. Problematiken uppmärksammas och diskuteras dagligen i amerikansk media och bland ledande politiker och beslutsfattare. Situationen betecknas som mycket allvarlig och ohållbar ur ett individ- och samhällsperspektiv. Det råder konsensus kring behovet av att avstigmatisera opiatberoende och erkänna det som ett kroniskt sjukdomstillstånd som bör behandlas med bas i vetenskapligt beprövade metoder.

Vår snabba rekrytering av fler än 600 patienter i USA, Europa och Australien i de två pågående fas 3-studierna av CAM2038 speglar tydligt behovet av nya och effektiva behandlings-alternativ. Vi ser med tillförsikt fram emot de första fas 3-resultaten som beräknas komma under fjärde kvartalet 2016. I sammanhanget är det värt att notera de mycket positiva resultat som nyligen annonserades från den avslutade fas 2-studien av den opiatblockerande effekten av CAM2038 i samarbetet med Braeburn Pharmaceuticals.

CAM2038 som tagits fram för att behandla opiatberoende, utvecklas också för behandling av kronisk smärta. Under perioden påbörjades en fas 2-studie, i patienter med kronisk smärta, som beräknas avslutas under fjärde kvartalet 2016. Vi är övertygade om att CAM2038 har stor potential inom området, eftersom produkten kan ge smärtlindring dygnet runt och minimerar riskerna för missbruk, felanvändning och spridning.

Tillsammans med vår partner Novartis slutförde vi precis en fas 2-studie av CAM2029 i patienter med akromegali respektive neuroendokrina tumörer. Analys och resultatutvärdering har påbörjats och beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2016. Samarbetet med Novartis fortsätter att utvecklas väl, med bland annat pågående förberedelser inför start av kommande fas 3-studier.

Fas 2-studien av CAM2032 för behandling av prostatacancer har också avslutats under perioden och resultat från denna väntas under andra kvartalet.

I den tidiga produktutvecklingen har vi under perioden initierat dokumenterande toxikologiska studier av två nya läkemedelskandidater med planerad klinisk studiestart under kvartal fyra 2016.

Parallellt med egna läkemedelsutvecklingsprojekt pågår flera samarbetsprojekt med internationella läkemedels- och biotechbolag. Under perioden tecknades till exempel ett nytt licensavtal med det amerikanska biotechbolaget Rhythm kring användningen av FluidCrystal®-teknologin för utveckling av en långtidsverkande setmelanotid. Samarbetet avser en formulering för dosering en gång i veckan för behandling av genetiskt betingad fetma. Kort efter att avtalet kommit på plats fick Rhythm ”Breakthrough Therapy”-status beviljat för sitt setmelanotidprojekt av amerikanska FDA.

Vi är i en stark utvecklingsfas och på god väg att uppfylla alla våra viktigaste målsättningar för året:

 1. Genomföra det registreringsgrundande kliniska programmet för CAM2038 mot av opiatberoende.
 2. Inleda etableringen av en egen kommersiell organisation i Europa inför ett kommande marknadsgodkännande för CAM2038.
 3. Påbörja registreringsgrundande studier av CAM2038 för behandling av kronisk smärta.
 4. Slutföra förberedelser av fas 3-studier av CAM2029.
 5. Expandera vår utvecklingsportfölj med nytt projekt i klinisk utveckling.

Jag ser fram emot ett spännande och produktivt första år som noterat bolag, med fortsatt betydande värdetillväxt i vår verksamhet och utvecklingsportfölj.

Fredrik Tiberg

Vd och koncernchef

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.  046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  070 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')