Pressmeddelande

Camurus delårsrapport januari-mars 2022

12 maj 2022 | regulatoriska

“Camurus har haft en bra start på året med positiv verksamhets- och resultatutveckling i riktning mot långsiktig lönsamhet”  

Sammanfattning första kvartalet 2022

 • Totala intäkter uppgick till 220 (126) MSEK, en ökning om 75% (67% vid CER1),
  varav produktförsäljningen var 202 (124) MSEK, en ökning om 63% (56% vid CER)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 (-26) MSEK, en förbättring om 31 MSEK
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 400 (428) MSEK
 • Utsikten för helåret 2022 kvarstår
 • Marknadsgodkännande för Buvidal® för behandling av opioidberoende i Libanon
 • Nya pris- och ersättningsgodkännanden erhölls för Buvidal i Belgien och Libanon
 • Ansökning om utökat godkännande av Buvidal till att omfatta kronisk smärta lämnades in och accepterades för granskning av australiensiska TGA
 • De första patienterna doserades i samarbetspartnern Rhythm Pharmaceuticals fas 3-studie av setmelanotid veckodepå för behandling av genetiska fetmasjukdomar
 • Tre fas 3-studier av CAM2029 i akromegali samt neuroendokrina tumörer framskred
 • Typ C-möte hölls med FDA för slutlig avstämning av patientrapporterade utfallsmått inför start av fas 2/3 program av CAM2029 i patienter med polycystisk leversjukdom

1) Till fasta växelkurser i januari 2022.

Finansiell översikt första kvartalet 2022

 • Totala intäkter MSEK 220 (126)
   - varav produktförsäljning MSEK 202 (124)
 • Rörelsekostnader MSEK 189 (137)
 • Rörelseresultat MSEK 5 (-26)
 • Resultat för perioden MSEK -1 (-22)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,01 (-0,40)
 • Likvida medel MSEK 400 (428)

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus har haft en bra start på året med positiv verksamhets- och resultatutveckling i riktning mot långsiktig lönsamhet. Vi gjorde betydande framsteg i vår forskningsportfölj, stärkte vår ledande position inom behandling av opioidberoende och åstadkom för första gången som börsnoterat bolag positivt rörelseresultat. Försäljningen fortsatte att växa och därtill tillkom intäkter från vårt partnerskap med Rhythm efter att dosering inletts i en fas 3-studie i patienter med genetisk fetmasjukdom. Våra egna fas 3-program av CAM2029 för behandling av akromegali samt neuroendokrina tumörer gick framåt och förberedelser för start av en ny klinisk studie i patienter med polycystisk leversjukdom slutfördes.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00. Telefonkonferensen kan följas via länk: https://financialhearings.com/event/43529

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, klockan 07.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')